Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 april om 19.30 uur in de Ericakerk

Ede, 30 maart 2024

Beste leden van ABEO en andere belangstellenden,

Hierbij nodigen we u uit voor onze Algemene ledenvergadering (ALV) op woensdagavond 17 april om 19.30 uur. Deze vergadering houden we in de Ericakerk, Ericalaan 1 in Ede

Aansluitend aan de ALV hebben we een interessante presentatie van het Energieloket-Ede. Hier wordt uitgebreid toegelicht hoe u uw woning kunt verbeteren en welek subsidies daarvoor beschikbaar zijn.

De agenda voor deze vergadering:

 1. Opening en mededelingen, vaststellen van de agenda
 2. Verslag vorige ALV, vaststellen en naar aanleiding van het verslag:
  1. Het bestuur van ABEO wil het gemeentebestuur vragen om ABEO te benoemen tot ‘Wijkraad Ede-Oost’.  We vragen de leden hiermee in te stemmen
  2. Aanmeldingen van nieuwe leden dankzij het gratis proeflidmaatschap
 3. Financieel overzicht 2023
  1. Verslag kascontrole commissie
  2. Aanstellen nieuwe Kascommissieleden
 4. Jaarverslag vanaf oktober 2023 en plannen 2024
  1. Renovatie Klinkenbergerweg
  2. Opening station Ede-Wageningen bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers uit Ede Oost
  3. De bouwplannen van de Koning David school op Elias Beeckman
  4. Bouwplannen Noordplein bij het station.
  5. Overleg met de buurtcomités
  6. Overleg met wethouder mevr. K. Bijl over herijking convenant Openluchttheater 2016
  7. Plannen 2024 
 5. Statutenwijziging

Voorstel tot uitbreiding werkterrein van ABEO met de Komponistenbuurt en de Bosrand.

Gebiedsaanduiding in Art 2 van de statuten geeft aan dat ABEO de belangen behartigt van de bewoners van Ede Oost en omgeving. Daar is geen wijziging nodig.

Art 5 betreft de woonplaats van de leden. Zij wonen binnen het beschreven gebied. Hier worden de Komponistenbuurt Bosrand toegevoegd. Nieuwe gebiedsgrenzen van ABEO, de cursieve tekst is de uitbreiding:

 1. De spoorlijn Ede-Wageningen richting Ede Centrum aan westzijde tot aan de Beukenlaan/Ericalaan. Vervolgens de Klinkenbergerweg Raadhuisstraat.
 2.  Aan de Noord- en oostzijde de Asakkerweg, Singel en Bosrand, Rijksweg N224.
 3. Zuidzijde, de kazerneterreinen, tot het station Ede-Wageningen.
 4. Bewoners aan beide zijden van de genoemde straten en wegen zijn welkom om lid te worden.

De statuten zullen met de cursieve tekst worden aangevuld. Daarvoor is instemming van 3/4 van de aanwezige leden nodig.

Stemming     

      6.    Bestuursverkiezingen: de secretaris Wiete Mesman treedt af i.v.m. verhuizing buiten de wijk Ede-Oost.

             Kandidaten voor het bestuur zijn Hans Frankenmolen en Mieke Onderstal. 

             De bestuurstaken worden na instemming door de ALV onderling door het bestuur verdeeld.

 Schriftelijke stemming.  

      7    Rondvraag

      8.   Sluiting en korte pauze

Om 20.30 nodigen we u uit voor een presentatie van het gemeentelijke energieloket.

Zij geven een toelichting over alle mogelijkheden voor het besparen op gas- en stroomkosten door isolatie en andere woningverbetering.

Er zal een overzicht gepresenteerd worden van de subsidieregelingen die in Ede beschikbaar zijn.

Na de presentatie is er voldoende tijd voor vragen en kan één op één met de medewerkers van het energieloket worden gesproken over individuele mogelijkheden en subsidies.  

Iedereen is welkom bij deze presentaties. Ook de ALV is openbaar, leden hebben stemrecht.

We heten u graag welkom in de Ericakerk,

Met vriendelijke groet,

Ary Stigter, voorzitter ABEO,

Nieuw Elan voor ABEO

Beste bezoeker van de website van de Algemene Belangenvereniging Ede Oost,

in 2023 was het 40 jaar geleden dat ABEO werd opgericht als belangenbehartiger voor Ede Oost. ABEO heeft in de afgelopen jaren een flinke bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen in Ede Oost met als nadruk de beperking van het ruimtebeslag van de Parklaan Noord tussen de N224 en het Station en daarmee de verbetering van de woonomgeving aldaar. Naast een aantal kleinere projecten, zoals de inspraak bij de inrichting van de Stationsweg en de Klinkenberweg zijn er zienswijzen opgesteld over de bouwhoogte van het WFC. Dit bestemmingsplan werd niet gewijzigd wegens grote bezwaren van de SME in verband met de milieu impact van het WFC. 

Is er nog een taak voor ABEO nu de omvangrijke projecten voor de infrastructuur en de bouw in Ede oost worden uitgevoerd?

Het antwoord is Ja!

Er vallen nog veel kleinere projecten in de buurten te realiseren en te verbeteren. De gemeente ziet dat ook en heeft twee nieuwe initiatieven aangekondigd:

 • de benoeming van wethouder Arnold Versteeg als wijkambassadeur voor Ede Oost en de daarmee verbonden ingezette nieuwe werkwijze.
 • de Participatienota die na een inspraak ronde nu goedgekeurd en  de inspraak de komende 4 jaar zal worden toegepast.
 • het openluchttheater het convenant mede in relatie tot de nieuwe erfpacht uitgifte
 • het WFC met de aangepaste bouwplannen
 • de verkeersontwikkelingen en verkeersveiligheid m.b.t. (her-)inrichting Stationsweg-Klinkenbergerweg-Parklaan.
 • de inbreiding en uitbreidingsvoornemens met betrekking tot woningbouw en de effecten van het stikstofvraagstuk daarop.

Aandachtsgebied ABEO

Tijdens het overleg met de wethouder Versteeg kwam de afbakening van Ede Oost aan de orde, de Gemeente Ede hanteert een ruimer gebied dan ABEO. Dit werkt verwarrend en de wethouder hanteert één aanspreekpunt voor Ede Oost, zoals bijvoorbeeld ook voor de kernen in het buitengebied gebeurt met de dorpsraden. Het zou daarmee voor de soepele afstemming beter zijn als het ruimtelijk werkveld van ABEO en de Gemeente Ede gelijk is. Het ruimtelijk beslag van ABEO moet dan uitgebreid worden met de komponistenbuurt en de Bosrand. Het bestuur van ABEO ziet dit belang in. Tegelijk wil zij wel intensiever overleg om alle geluiden goed op te vangen dan tot nu toe met alle buurtverenigingen, buurtcontactpersonen en andere initiatieven in Ede Oost. 

Doelstelling ABEO

Wat biedt ABEO aan de buurten?  Ondersteuning bij de lopende en komende participatie projecten en daarmee een goede toegang tot de gemeentelijke diensten en waar nodig tot de wethouder/wijkambassadeur of de betreffende portefeuillewethouder. Denk daarbij aan wethouder De Pater die we hebben voor de Parklaan, (snel)fietsroute en de stationsontwikkeling en wethouder Bijl voor het openluchttheater.

Stand van zaken nieuwebestuursleden ABEO

Op de ALV van 21 november is de voorzitter Corrie-Christine van der Woude na 9 jaar afgetreden, Zij was statutair niet herkiesbaar. Tevens hebben de juridisch adviseur Ria Riezebosch en het bestuurslid Bert Bos aangegeven hun bestuurlijke activiteiten in het najaar te beëindigen.

De ALV heeft de nieuwe voorzitter is Ary Stigter en de nieuwe secretaris is Wiete Mesman benoemd. Heb je belangstelling voor een positie als  buurtcontactpersoon meld je dan aan bij Leo Penning, Penningmeester ABEO, email: penningmeester@abeo.nl

Wijkbewoners aan het woord


"Wij zijn tevreden over onze buurt met zoveel natuur om ons heen."

"Op de Klinkenbergerweg wordt echt te hard gereden."

"Het is hier groen en rustig, we hopen dat dat zo blijft"

"Zorgen over het verkeer op de Parklaan en de Eikenlaan."

"We hopen dat er een mooie bestemming komt voor de oude gebouwen op de kazerneterreinen."

"Laten we de buurtbosjes behouden, dus daar geen woningbouw."

"Jammer dat de kazerneterreinen helemaal volgebouwd worden, en er zo veel groen verdwijnt."

Samen voor de wijk!


Algemene Belangenvereniging Ede Oost, zet zich in om de belangen te behartigen van de mensen die in Ede-Oost wonen. De bestuursleden en de buurcontacten, willen gesprekspartner en aanspreekpunt zijn voor de bewoners, de gemeenteraad, het college van B&W van Ede en andere belanghebbenden. Wij denken graag mee over besluiten die de leefomgeving van Ede-Oost raken. 

In de loop der jaren (sinds 1983) is er door veel betrokken bewoners meegedacht over onze wijk. Bijvoorbeeld de komst van het sociaal pension, tijdelijke opvang voor vluchtelingen, ontwikkeling van het bestemmingsplan spoorzone, invoering van 30 km-zones en vele andere onderwerpen.

Actuele onderwerpen zijn: Stationsweg, Elias Beeckman, Maurits-Noord, World Food Center, Klinkenberg, Bezuidenhout, Parklaan, Buurtmeesterweg, Openluchttheater, Sociaal Pension. Op de pagina Wat er speelt, leest u meer over ontwikkelingen van dit moment.

Recente ontwikkelingen


Parklaan


 

ABEO heeft overleg gevoerd met de gemeente over de groene inpassing van de Parklaan. Daarbij is overeengekomen dat alle bomen die gekapt moeten worden in de nabije omgeving herplant  worden waarbij er afgesproken is dat de nieuwe bomen een gemiddelde stamomtrek van 25 cm krijgen in plaats van 18-20 cm zoals in de APV staat. De bomen in de laanstructuur worden 30-35 cm waardoor een afwisseled beeld ontstaat.

Een deel van de bomen is voor de  Sysseltselaan gereserveerd, hierover lopen nog gesprekken met de naaste bewoners.

De SME en Natuur en Milieu Gelderland hebben ook ingestemd met deze compensatie wat betreft aantallen en grootte. De kapvergunning is medio februari aangevraagd. 

 

Stationsweg wordt 30 km fietsstraat


 

Herinrichting van de Stationsweg

De tweede vergadering van de klankbordgroep is inmiddels gehouden.
Variant 5 is gekozen: het wordt een 30 km Fietsstraat met auto in twee richtingen. Hierdoor komt er meer ruimte voor de fietsers op de Stationsweg, dit aantal zal naar 5000 tot 8000 per dag groeien. 
Dit deel is ook nog bruikbaar voor busverkeer met name de stadslijn 6 zal hier rijden. De regionale bussen passen hier niet bij maar de lijnen worden omgelegd omdat het busstation verplaatst wordt.  Daarnaast moet de weg ook toegankelijk blijven voor vrachtverkeer (afvalinzameling, rioolzuigers, verhuiswagens etc.).

Inleiding gemist? lees hieronder verder

Aanleiding en doel

Teneinde het autoverkeer te verminderen, wordt op veel plaatsen in Nederland gewerkt aan regionale fietsverbindingen tussen steden en dorpen, die mensen zullen bewegen meer te kiezen voor de fiets dan voor de auto. Ook in de gemeente Ede is al enkele jaren geleden een dergelijk initiatief genomen. Zo is het plan ontstaan een comfortabele fietsroute te realiseren tussen Ede-centrum en Wageningen-centrum. Als route hiervoor is gekozen voor: de Stationsweg, de nieuwe westelijke fietstunnel, de Bennekomseweg , Edeseweg, door Bennekom en verder naar Wageningen.

Op de website https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ede-in-ontwikkeling/herinrichting-stationsweg vindt u meer informatie.

 

 

Elias Beeckman en Simon Stevin


Elias Beeckman en Simon Stevin

De geplande basisschool nabij de Sysseltselaan wordt veel groter dan verwacht. Dat kan tot veel meer verkeer door de buurt leiden en een onveilige situatie voor het fietsverkeer veroorzaken, met name van en naar school. Daarom is door de buurtcontactpersoon een zienswijze haal-en brengautoverkeer naar de te bouwen school ingediend bij de gemeente. Ook is Veilig Verkeer Nederland (VVN) advies gevraagd. er is ook een zienswijze ingediend op de wijziging van het bestemmingsplan Parklaan om een stopplaats nabij de school met een inrit vanaf de Parklaan aan te leggen. Het buurtcomité Elias Beeckman heeft met de zienswijze die op 29 januari is ingediend zich uitgesproken tegen deze bovenwijkse plannen. ABEO heeft deze zienswijze mede ondertekend. 

Elias Beeckman: Bezwaar tegen de geplande hoogbouw op de sintelbaan is door de buurtcontactpersoon besproken met de wethouder.  Het bestemmingsplan is 5 november door de gemeenteraad vastgesteld. de buurt heeft het gebouw nabij de Brigadelaan van 8 naar 6 etages kunnen verlagen. ook het gebouw naast de Parklaan is een etage lager geworden. 

De bouw van de appartementen voor Woonstede is begin 2024 op hoogte gekomen. De andere twee gebouwen zullen in de loop van 2025 worden opgeleverd. Het buurtcomite zal nog overleg voeren over de inrichting van de openbare ruimte rondom deze gebouwen. 

 

De bestemming leegstaande gebouwen aan de noordzijde van de Elias Beeckman, langs de Generaal Hackettlaan is vastfestelde en komt een woonzorg bestemming men verwacht medio 2024 met de bouw te beginnen. Daarmee wordt de upgrade van bouwplaats naar woonwijk weer een stap verder. 

Buurtvertegenwoordiger: Ary Stigter

 

Toon alles wat speelt