Nieuw Elan voor ABEO


Beste bezoeker van de website van de Algemene Belangenvereniging Ede Oost,

Het is dit jaar 40 jaar geleden dat ABEO is opgericht als belangenbehartiger voor Ede Oost en heeft in de afgelopen jaren een flinke bijdrage geleverd voor de ontwikkelingen in Ede Oost met als nadruk de beperking van het ruimtebeslag van de Parklaan Noord tussen de N224 en het Station en daarmee de verbetering van de woonomgeving aldaar. Naast een aantal kleinere projecten, zoals de inspraak bij de inrichting van de Stationsweg en de Klinkenberweg zijn er zienswijzen opgesteld over de bouwhoogte van het WFC.

Is er nog een taak voor ABEO nu de omvangrijke projecten voor de infrastructuur en de bouw in Ede oost worden uitgevoerd?

Het antwoord is Ja! Er valt nog veel aan kleinere projecten in de buurten te realiseren en te verbeteren. De gemeente ziet dat ook en heeft twee nieuwe initiatieven aangekondigd:

  • de benoeming van wethouder Arnold Versteeg als wijkambassadeur voor Ede Oost en de daarmee verbonden ingezette nieuwe werkwijze.
  • de Participatienota die momenteel in de inspraak zit en voor de komende 4 jaar zal worden aangepast.
  • het openluchttheater het convenant mede in relatie tot de nieuwe erfpacht uitgifte
  • het WFC
  • de verkeersontwikkelingen en verkeersveiligheid m.b.t. (her-)inrichting Stationsweg-Klinkenbergerweg-Parklaan.
  • de inbreiding en uitbreidingsvoornemens met betrekking tot woningbouw en de effecten van het stikstofvraagstuk daarop.

Tijdens het overleg met de wethouder Versteeg kwam de afbakening van Ede Oost aan de orde, de Gemeente Ede hanteert een ruimer gebied dan ABEO. Dit werkt verwarrend en de wethouder hanteert één aanspreekpunt voor Ede Oost, zoals bv ook voor de kernen in het buitengebied gebeurt met de dorpsraden. Het zou daarmee voor de soepele afstemming beter zijn als het ruimtelijk werkveld van ABEO en de Gemeente Ede gelijk is. Het ruimtelijk beslag van ABEO moet dan uitgebreid worden met de componistenbuurt. Het bestuur van ABEO ziet dit belang in. Tegelijk wil zij wel intensiever overleg om alle geluiden goed op te vangen dan tot nu toe met alle buurtverenigingen, buurtcontactpersonen en andere initiatieven in haar wijk. Hiervoor zal zij twee jaarlijks vertegenwoordigers bij elkaar roepen.

Wat biedt ABEO aan de buurten?  Ondersteuning bij de komende en lopende participatie projecten en daarmee een goede toegang tot de gemeentelijke diensten en waar nodig tot de wethouder/wijkambassadeur of de betreffende portefeuillewethouder. Denk daarbij aan wethouder De Pater die we hebben voor de Parklaan, snelfietsroute en de stationsontwikkeling en Wethouder Meijer voor het WFC, wethouder Bijl voor het openluchttheater.

Stand van zaken betreffende het bestuur van ABEO:

In het najaar van 2023 zal de voorzitter Corrie-Christine van der Woude na 9 jaar aftreden. Zij is statutair niet herkiesbaar. Tevens hebben de juridisch adviseur Ria Riezebosch en het bestuurslid Bert Bos aangegeven hun bestuurlijke activiteiten in het najaar te zullen beëindigen. Uit bovenstaande blijkt dat er wel degelijk voor de komende tijd belangrijke zaken op de agenda van ABEO staan. Het zou mooi zijn als de bestuursleden verspreid over Ede Oost wonen. Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie of voor een positie als  buurtcontactpersoon meld je dan aan bij Leo Penning, Penningmeester ABEO email: lapenning@upcmail.nl; tel. 0614933336 

 

 

Kort verslag van de ledenvergadering van 14 juni 2022


 

Op 14 juni 2022 heeft ABEO een goed bezochte bijeenkomst in het Akoesticum gehad. Ook dit keer was de gemeente bereid een toelichting te geven en wel door Thijs Brugman, verkeersdeskundige en Peter de Pater, wethouder.


Corrie-Christine van der Woude feliciteerde namens het ABEObestuur de heer de Pater met zijn herbenoeming en gaf aan blij te zijn dat er voor ABEO continuiteit is omdat hij weer “onze” politiek bestuurder is.
Er speelt veel in Ede-Oost en het was fijn op informele wijze wat meer details te vernemen. Thijs Brugman deed daarbij de aftrap en gaf een mooie toelichting over hoe de gemeente denkt Ede-Oost en Ede Centrum verkeersluwer te maken, ook nu er duizenden extra inwoners komen door inbreiding van de gemeente. 
Naar verwachting gaat de Parklaan en de slimme herinrichting van het stationsgebied voor de Klinkenbergerweg en de Stationsweg voor voldoende ontlasting zorgen. 
De voorzitter en aanwezigen hebben heel wat kritische vragen gesteld, die op een heldere manier gepareerd werden.

Om 20.30 uur verlieten de niet-leden de bijeenkomst waarna de ALV kon beginnen. Een belangrijk punt in de ALV was de overdracht van het penningmeesterschap. Tiny Hooymans heeft belangrijke stappen gezet in de modernisering van de vereniging. Door de overgang naar Clubdiensten werd ook voor ABEO een digitale dienstverlening voor de leden bereikbaar. Daarbij hield zij ook oog voor het “papieren geheugen”. Alle belangrijke stukken van ABEO over de afgelopen jaren heeft zij onder weten te brengen bij het gemeentearchief van Ede zodat deze veilig zijn gesteld voor het nageslacht. Het bestuur is haar hiervoor zeer erkentelijk en verwacht in Leo Penning een goede vervanger van haar te hebben gevonden. Om 21.45 uur werd de vergadering beeindigd.

 

Wijkbewoners aan het woord


"Wij zijn tevreden over onze buurt met zoveel natuur om ons heen."

"Op de Klinkenbergerweg wordt echt te hard gereden."

"Het is hier groen en rustig, we hopen dat dat zo blijft"

"Zorgen over het verkeer op de Parklaan en de Eikenlaan."

"We hopen dat er een mooie bestemming komt voor de oude gebouwen op de kazerneterreinen."

"Laten we de buurtbosjes behouden, dus daar geen woningbouw."

"Jammer dat de kazerneterreinen helemaal volgebouwd worden, en er zo veel groen verdwijnt."

Samen voor de wijk!


Algemene Belangenvereniging Ede Oost, zet zich in om de belangen te behartigen van de mensen die in Ede-Oost wonen. De bestuursleden en de buurcontacten, willen gesprekspartner en aanspreekpunt zijn voor de bewoners, de gemeenteraad, het college van B&W van Ede en andere belanghebbenden. Wij denken graag mee over besluiten die de leefomgeving van Ede-Oost raken. 

In de loop der jaren (sinds 1983) is er door veel betrokken bewoners meegedacht over onze wijk. Bijvoorbeeld de komst van het sociaal pension, tijdelijke opvang voor vluchtelingen, ontwikkeling van het bestemmingsplan spoorzone, invoering van 30 km-zones en vele andere onderwerpen.

Actuele onderwerpen zijn: Stationsweg, Elias Beeckman, Maurits-Noord, World Food Center, Klinkenberg, Bezuidenhout, Parklaan, Buurtmeesterweg, Openluchttheater, Sociaal Pension. Op de pagina Wat er speelt, leest u meer over ontwikkelingen van dit moment.

Corona ondersteuning in de buurten

ABEO staat ook voor sociale samenwerking in de buurten, daarvoor zijn er buurtcontactpersonen. Zij kunnen de weg wijzen naar Malkander, de professionals die in Ede acief zijn.

Neem gerust contact op met Lisan Verboom lverboom@malkander-ede.nl van Malkander. Lisan heeft een paar tips voor u en ons die we graag doorgeven:

Zorg goed voor uzelf; eet gezond, beweeg voldoende, spreek genoeg mensen. Houd voldoende afstand en blijf met verkoudheidsklachten binnen. Hulp nodig? Praktische hulp, tips of even praten? Bel Malkander 0318 – 20 80 80, 9.00-16.00 (werkdagen) of kijk op de website www.malkander-ede.nl

Kijk om naar de stille en onbekende mensen in uw buurt. Als u iemand niet kent, bel aan of bel op en vraag (op gepaste afstand) of iemand voldoende hulp heeft. Twijfelt u of het wel goed gaat met iemand? Vraag het, of bel Malkander. Zo houden we ook mensen met weinig contacten in beeld. En de mensen die het moeilijk vinden om hulp te vragen, maar dat wel nodig hebben. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de sociaal werker in uw wijk: Lisan Verboom, 06-8214 3785, lverboom@malkander-ede.nl

Let goed op in de buurt. Helaas zijn er ook mensen die misbruik maken van de situatie. Adviseer iedereen om alleen hulp te vragen aan personen en organisaties die ze vertrouwen. Schakel bij twijfel Malkander in om te vragen of het hulpinitiatief daar bekend is. Bel bij verdachte situaties de politie: 0900-8844 of bij spoed 112

Lisan Verboom

Sociaal werker / samenlevingscoach Malkander - Team Ede Centraal

Er is ook een burger initiatief op Facebook met de titel Coronahulp gemeente Ede.

Recente ontwikkelingen


Parklaan


 

ABEO heeft overleg gevoerd met de gemeente over de groene inpassing van de Parklaan. Daarbij is overeengekomen dat alle bomen die gekapt moeten worden in de nabije omgeving herplant  worden waarbij er afgesproken is dat de nieuwe bomen een gemiddelde stamomtrek van 25 cm krijgen in plaats van 18-20 cm zoals in de APV staat. De bomen in de laanstructuur worden 30-35 cm waardoor een afwisseled beeld ontstaat.

Een deel van de bomen is voor de  Sysseltselaan gereserveerd, hierover lopen nog gesprekken met de naaste bewoners.

De SME en Natuur en Milieu Gelderland hebben ook ingestemd met deze compensatie wat betreft aantallen en grootte. De kapvergunning is medio februari aangevraagd. 

 

Stationsweg wordt 30 km fietsstraat


 

Herinrichting van de Stationsweg

De tweede vergadering van de klankbordgroep is inmiddels gehouden.
Variant 5 is gekozen: het wordt een 30 km Fietsstraat met auto in twee richtingen. Hierdoor komt er meer ruimte voor de fietsers op de Stationsweg, dit aantal zal naar 5000 tot 8000 per dag groeien. 
Dit deel is ook nog bruikbaar voor busverkeer met name de stadslijn 6 zal hier rijden. De regionale bussen passen hier niet bij maar de lijnen worden omgelegd omdat het busstation verplaatst wordt.  Daarnaast moet de weg ook toegankelijk blijven voor vrachtverkeer (afvalinzameling, rioolzuigers, verhuiswagens etc.).

Inleiding gemist? lees hieronder verder

Aanleiding en doel

Teneinde het autoverkeer te verminderen, wordt op veel plaatsen in Nederland gewerkt aan regionale fietsverbindingen tussen steden en dorpen, die mensen zullen bewegen meer te kiezen voor de fiets dan voor de auto. Ook in de gemeente Ede is al enkele jaren geleden een dergelijk initiatief genomen. Zo is het plan ontstaan een comfortabele fietsroute te realiseren tussen Ede-centrum en Wageningen-centrum. Als route hiervoor is gekozen voor: de Stationsweg, de nieuwe westelijke fietstunnel, de Bennekomseweg , Edeseweg, door Bennekom en verder naar Wageningen.

Op de website https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ede-in-ontwikkeling/herinrichting-stationsweg vindt u meer informatie.

 

 

Elias Beeckman en Simon Stevin


Elias Beeckman en Simon Stevin

De geplande basisschool nabij de Sysseltselaan wordt veel groter dan verwacht. Dat kan tot veel meer verkeer door de buurt leiden en een onveilige situatie voor het fietsverkeer veroorzaken, met name van en naar school. Daarom is door de buurtcontactpersoon een zienswijze haal-en brengautoverkeer naar de te bouwen school ingediend bij de gemeente. Ook is Veilig Verkeer Nederland (VVN) advies gevraagd. er is ook een zienswijze ingediend op de wijziging van het bestemmingsplan Parklaan om een stopplaats nabij de school met een inrit vanaf de Parklaan aan te leggen. 

 

Elias Beeckman: Bezwaar tegen de geplande hoogbouw op de sintelbaan is door de buurtcontactpersoon besproken met de wethouder. Daarbij is afgesproken dat inspraak bij alle bouwfases mogelijk is. Om te beginnen bij fase 1:het kavelpaspoort, gepland in maart 2020. Het bestemmingsplan is 5 november door de gemeenteraad vastgesteld. de buurt heeft het gebouw nabij de Brigadelaan van 8 naar 6 etages kunnen verlagen. 

Diverse andere zaken: bestemming leegstaande gebouwen en de upgrade van bouwplaats naar woonwijk kwamen ook aan de orde.

 

Buurtvertegenwoordiger: Ary Stigter

 

Toon alles wat speelt