Privacyverklaring


Privacyverklaring Algemene Belangenvereniging Ede-Oost (ABEO)
25 mei 2018

Algemeen
De vereniging heeft tot doel om de belangen van de bewoners van Ede-Oost en omgeving te behartigen en de leefbaarheid en het leefmilieu (mobiliteit, infrastructuur, natuur, flora en fauna, landschappelijk karakter en de historische waarden) te behouden en te verbeteren.

Lid van de vereniging zijn natuurlijke personen van achttien jaar en ouder, die woonachtig zijn in Ede  in het gebied dat begrensd  wordt door:

  1. De Arnhemseweg, zuidzijde
  2. De Klinkenbergerweg, oostzijde
  3. De Eikenlaan, inclusief de Eikenhof
  4. De Nieuwe Kazernelaan
  5. De Berkenlaan en Kazernelaan (Oostzijde Klinkenbergerweg) en Berkenrodeweg.
  6. De voormalige kazerneterreinen
  7. Het Spoor Utrecht-Arnhem en de Sysselt

ABEO vindt het belangrijk om de persoongegevens van haar leden goed te beschermen. Deze Privacy verklaring is gepubliceerd op de website van ABEO. Als wijzigingen in deze verklaring opgenomen worden zullen de leden hierover  geïnformeerd worden via de website. Vragen over de privacyverklaring kunnen gesteld worden via  info@ABEO.nl

Persoonsgegevens
ABEO verwerkt gegevens die door de leden zelf aan ABEO zijn verstrekt.

Het bestuur beheert een ledenregister waarin persoonsgegevens van leden zijn opgenomen, te weten: naam, huisadres, emailadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel) en IBAN nummers.  Het bestuur zal op verzoek van een lid inzage geven in zijn/haar persoonlijke informatie. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens. ABEO verplicht zich tot het verwijderen of wijzigen van zijn/haar persoonlijke  informatie als deze daar om vraagt.

Het ledenregister is eigendom van de vereniging. Informatie van de leden zal niet worden verkocht aan derden en evenmin beschikbaar gesteld worden aan derden. Elk lid heeft op elk moment recht op inzage in- en recht op correctie van zijn/haar persoonsgegevens

Ook heeft elk lid recht op vergetelheid. Als een lid  daartoe zijn /haar lidmaatschap opzegt zullen de persoonsgegevens per onmiddellijk maar in elk geval binnen een maand verwijderd worden uit het ledenregister.

Datalek zal door het bestuur onmiddellijk gemeld worden bij de betreffende leden en  indien vereist ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens en gedocumenteerd worden.

Website
ABEO heeft een website waarop informatie gegeven wordt over activiteiten van ABEO.

Via een mededeling op de website zal aangegeven worden dat er een wijziging in de Privacy verklaring  is doorgevoerd.

Verwerkersovereenkomst
Voor betaling van het lidmaatschap wordt gebruik gemaakt van de diensten van het bedrijf Clubdiensten BV. Met dit bedrijf is een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te borgen.