Interview bestuur ABEO door Ede TV


Het bestuur van ABEO werd in december 2023 door Ede TV (XON) geinterviewd over de toekomstplannen 

bekijk dit interview online https://youtu.be/VTq3ZvWkheY?si=gXHuI1MD5geJ0uRJ

Algemene Belangenvereniging Ede-Oost


Algemene Belangenvereniging Ede Oost, zet zich in om de belangen te behartigen van de mensen die in Ede-Oost wonen. De bestuursleden en de buurtcontacten, willen gesprekspartner en aanspreekpunt zijn voor de bewoners, de gemeenteraad, het college van B&W van Ede en andere belanghebbenden. Wij denken graag mee over besluiten die de leefomgeving van Ede-Oost raken. In het filmpje (gemaakt in het voorjaar van 2018) vertelt de voorzittter daar ook over.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 40123506

 

Het ontstaan van de vereniging

In de jaren 1950 heerste er onder de militairen, die gelegerd waren in Ede, een flinke woningnood. Velen van hen woonden dan ook op de kazerne en hadden jarenlang een weekendhuwelijk. In 1960 gaf Defensie de firma Peeman opdracht om huizen te bouwen. In de loop van 1961 en daarna werden de huizen op geleverd, zoals op de Buurtscheuterlaan, Eikenlaan, Eikenhof, Generaal Spoorlaan, Nieuwe Kazernelaan en enkele huizen aan de Langenberglaan en de Kweeklustlaan.

In die periode kwam de heer Burgers, die op dat moment woonde op de Buurtscheuterlaan, op het idee om een Huurdersbelangen Vereniging op te richten. Toen eind jaren 70 de firma Peeman failliet ging waren de leden erg ongerust. Betekende verkoop van de huizen ook dat zij uit hun huis gezet konden worden? Dankzij de huurbeschermingswet die er toen al was, kon dat niet gebeuren. De huizen werden verkocht aan een investeringsmaatschappij. Later kregen de bewoners de kans om de huizen te kopen. Niet alle huurders kochten hun huizen. De vrees bestond dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling tussen huurders en eigenaren. De Huurdersbelangen Vereniging splitste zich in een vereniging voor huurders en een vereniging voor eigenaren.

In 1983 werd de Algemene Belangenvereniging Ede-Oost opgericht. In eerste instantie dus voor de “Peeman” woningen, maar al snel werden de grenzen van het werkgebied uitgebreid tot het werkgebied zoals dat nu geldt.

De statuten van onze verenging ABEO kunt u opvragen bij het bestuur info@abeo.nl