Wat speelt er in Ede-Oost


ABEO behartigt de belangen van de bewoners van Ede-Oost en zet zich in voor de leefbaarheid in de wijken. De thema's variëren van mobiliteit, infrastructuur, natuur, flora en fauna en het landschappelijk karakter tot de (cultuur)historische waarden in en rondom Ede-Oost.

Veiligheid in de buurten

Let op dat er regelmatig wordt ingebroken in huizen, garages en schuurtjes. zorg dat ze goed op slot zijn, laat geen ladders liggen en let op de omgeving. We horen ook van diefstal van auto onderdelen, zoals katalysatoren.

Verkeersveiligheid

We zijn alert voor de fietsers  en de voetgangers. Alle nieuwe plannen moeten kritisch bekeken worden, zie de voorbeelden van de bouwplannen Klinkenberg en de school op de Elias Beeckman. 

Welke projecten zijn aangemeld?

Stationsweg, Elias Beeckman, Maurits-Noord, World Food Center, Klinkenberg, Bezuidenhout, Parklaan, Buurtmeesterweg, Openluchttheater, Sociaal Pension. Lees hieronder de details.  

Is uw buurt niet vermeld maar spelen er wel zaken die voor de bewoners van belang zijn? Laat dat dan weten aan buurtcontact@ABEO.nl 

 

WFC Bestemmingsplan ligt ter visie


Structuurvisie WFC

De gemeente heeft het ontwerpbestemmingsplan en het Beeldkwaliteitplan gepubiceerd. De buurtcontactten zullen hiernaar kijken en hun zienswijzen daarop indienen, als je daarook over mee wilt denken kijk dan naar deze plannen en geef je reacties door aan buurtcontact@abeo.nl. De inzagetermijn eindigt op 29 april 2020

Ontwerp bestemmingsplan ‘Ede, World Food Center, deelgebied C’

Het beeldkwaliteitplan ligt ook ter visie maar het bestand is te groot om op de website te zetten. Ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl voer de plannnaam World Food Center in, je vindt het beeldkwaliteitplan bij 'documenten' in de bijlagen.

De ABEO- voorzitter heeft over de inrichting WFC in overleg met buurtcontactpersoon Gé Smets en het Akoesticum een zienswijze ingediend. En er zijn aanpassingen gedaan: De hoogbouw wordt iets minder hoog (38 meter i.p.v. 45meter), zie de structuurvisie  (Link naar de website WFC maken). De andere gebouwen worden maximaal 6 verdiepingen hoog. ABEO vindt dit nog steeds te hoog en niet passend bij het karakter van EDE-Oost.  Het aantal buitenevenementen is verminderd en de bijbehorende maximale overlast is bijgesteld. Ook is onderscheid gemaakt welk soort evenementen waar plaats mogen vinden.

Parkeren bij WFC en aan de andere zijde van het spoor (P&R) wordt betaald parkeren. Hierdoor zal wellicht een parkeervergunningenbeleid voor de omwonenden nodig zijn. ABEO wil dat varianten voorgelegd en besproken worden met de huidige en toekomstige bewoners. Een passende oplossing wordt dus nagestreefd.

Een delegatie van de bewoners Berkenlaan/Berkenrodeweg heeft ook nog gesproken met de gemeente over het aanvullend akoestisch rapport Parklaan en WFC.  Ze vinden het onderliggend verkeersmodel op basis van verkeersstromen nog erg globaal en hebben gevraagd de toekomstige verkeersstromen rondom WFC beter in beeld te brengen. Tot nu toe zijn het alleen maar grove aannames.

Een Documentatie 3D visualisatie voor de  Berkenlaan en Berkenrodeweg met zicht op WFC ziet er leuk uit en moet bewoners geruststellen over de zichtbaarheid van de hoogbouw en de inkijk vanaf de hoogbouw op hun buurt en woningen.  Deze buurtbewoners bestuderen nu het bestemmingsplan WFC en zullen dan opnieuw hun zienswijze kenbaar maken. Het ABEO- bestuur wacht het bestemmingsplan af en zal daarna overwegen of een zienswijze indienen vanuit ABEO gedaan wordt. Hierbij zal zij nadrukkelijk kijken naar de gevolgen voor alle huidige en toekomstige bewoners van Ede-Oost.

Klinkenberg


EDE- Stad meldde op 5 februari: “Het bestemmingsplan Klinkenberg gaat naar de gemeenteraad. Het kruispunt Eikenlaan/ Klinkenbergerweg is een probleem. ABEO is blij dat de sloop zal plaatsvinden en dat er woningen voor terugkomen. Tegelijk heeft ABEO bedenkingen en heeft bij de gemeente zowel mondeling als schriftelijk benadrukt dat zij zorgen heeft over de veiligheid bij ontsluiting van de nieuwbouw via de Van Heutszlaan en de Generaal Chassélaan. Ook heeft zij haar zorgen geuit, omdat op deze wijze het verbeteren van de gevaarlijke kruising Klinkenbergerweg met de Eikenlaan nu niet aangepakt wordt.”

Meer informatie hierover https://www.ede.nl/nieuws/ontwikkeling-klinkenberg-een-stap-verder/

Donderdag 20 februari heeft de gemeenteraad het plan oordeelsvormend besproken en is tot de conclusie gekomen dat het voorstel besluitrijp is. Op 25 februari heeft Ede-TV onze voorzitter bij de Klinkenberg geïnterviewd over dit voorstel, dat waarschijnlijk ongewijzigd vastgesteld wordt. Daarmee zal de gemeente dan doorgaan op de ingeslagen weg. 

Tijdens de algemene vergadering in het late voorjaar, op 9 juni 2020, zal stilgestaan worden bij deze ontwikkeling.

 

Omgeving Stationsweg Ede


Omgeving Stationsweg

Snelfietsroute over de Stationsweg naar Bennekom en Wageningen. , het ABEO -bestuur meldt: “Dit plan is nog niet uitgewerkt, omdat de aanbesteding van het station voor vertraging in de uitwerking zorgt. Zodra hierover meer informatie beschikbaar komt, zal ABEO samen met de buurt positief kritische sparring geven aan de projectgroep.``

Op de website www.edefietst.nl/ vindt u actuele informatie.

 

 

Elias Beeckman en Simon Stevin


Elias Beeckman en Simon Stevin

De geplande basisschool nabij de Sysseltselaan wordt veel groter dan verwacht. Dat kan tot veel meer verkeer door de buurt leiden en een onveilige situatie voor het fietsverkeer veroorzaken, met name van en naar school. Daarom is door de buurtcontactpersoon een zienswijze haal-en brengautoverkeer naar de te bouwen school ingediend bij de gemeente. Ook is Veilig Verkeer Nederland (VVN) advies gevraagd.

 

Elias Beeckman: Bezwaar tegen de geplande hoogbouw op de sintelbaan is door de buurtcontactpersoon besproken met de wethouder. Daarbij is afgesproken dat inspraak bij alle bouwfases mogelijk is. Om te beginnen bij fase 1:het kavelpaspoort, gepland in maart 2020.

Diverse andere zaken: bestemming leegstaande gebouwen en de upgrade van bouwplaats naar woonwijk kwamen ook aan de orde.

 

Buurtvertegenwoordigers zijn Agaath van Asch en Ary Stigter

 

Omgeving Bezuidenhout


 

Omgeving Bezuidenhout

De laatste tijd zijn er opeens veel inbraken/diefstallen en inbraakpogingen na jaren van relatieve rust.

De trottoirs op de Burgemeester Prinslaan blijven glad door grote hoeveelheden bladeren. De gemeente voert geen schoonmaakacties uit.

De ABEO -buurtcontactpersoon Albert de Vries heeft hierover contact opgenomen met de wijkagent en de gemeente.

Parklaan


Het ABEO -bestuur heeft met de projectleider contact gehad. Er is enige vertraging in de uitwerking en in maart wordt een afspraak gepland.

Buurtcontactpersoon Gé Smets heeft, samen met het ABEO- bestuur, met de gemeentelijke projectorganisatie Parklaan onderhandeld over de inrichting van de Parklaan ter hoogte van de Berkenlaan en de Berkenrodeweg.

Na het indienen van de zienswijze, is met de gemeente overeenstemming bereikt over het aantal te kappen bomen bij de Berkenlaan en Berkenrodeweg, ten behoeve van de aanleg van de Parklaan. Een aantal bomen hebben we daardoor kunnen redden. Helaas wordt er nog steeds erg veel gekapt voor dit project. Ook ABEO blijft zich inzetten voor een groen karakter van Ede-Oost.

 

Maurits-Noord


 

Maurits-Noord

Buurtcontactpersoon Albert van Dijk meldt dat bewonerscomité Maurits-Noord in 2019 een enquête op het Mauritsterrein heeft gehouden. Conclusies: de informatievoorziening is slecht, verkeer is op het bouwterrein ongeregeld en gevaarlijk.  Het is een ongecontroleerde situatie voor de bewoners die er al een paar jaar wonen. Het parkeerverbod en 30 km/u worden niet nageleefd en gehandhaafd. De groenvoorziening is nog onduidelijk. De Essenkazerne, gebouw 14, heeft nog geen bestemming en Pizza en Pizza gaat weg.

Instellen van werkgroepen voor BBQ- en opschoonacties en dergelijke zijn in voorbereiding.

Als opvolging op de enquête vond op 11 februari een inloopavond Maurits- Noord plaats, waar de wethouder de zaken toelichtte.

Ontwikkeling Smaakpark, Foodhal en belevenistuin bij de oude sporthal op Maurits-Noord. Dit lijkt een prima ontwikkeling waar ook buurtgerichte activiteiten kunnen ontstaan, zoals een ontmoetingsplek om een kopje koffie te drinken en het onderhoud van de groenten- en kruidentuin.  Het zou een goed initiatief zijn als buurtbewoners deze activiteiten als vrijwilliger ondersteunen.

De financiering voor de ontwikkeling van het Smaakpark is rond.  

Meer informatie vindt u op  www.smaakpark.nl.

Pizza en Pizza, gevestigd in het oude PMT, krijgt door de aanleg van de Parklaan geen verlenging van het huurcontract. De nieuwe vestigingslocatie wordt Maanderpoort 17 https://www.pizzaenpizza.nl/ Het bestuur van ABEO ervaart dit na het sluiten van de Edese Heidebrouwerij als een volgend verlies van een ontmoetingsplek voor Ede-Oost. Het bestuur blijft daarvoor aandacht vragen bij de gemeente Ede.

 

Buurtmeesterweg en omgeving


Omgeving Buurtmeesterweg

De aangevraagde buitenschoolse opvang bij Scouting aan de Buurtmeesterweg zal naar verwachting van de aanwonenden op meerdere dagen een toenemende overlast geven.

De bewoners hebben dit bij ABEO aangekaart. ABEO heeft hen in contact gebracht met Wouter Keijzer, de buurtregisseur Ede - Oost. Ook heeft de voorzitter hierover contact gehad met wethouder De Pater. Het betreft hier een private overeenkomst waarbij de gemeente beperkte bevoegdheden heeft. Parkeren en keren op eigen terrein kan een gemeentelijke voorwaarde voor de vestiging zijn. De bewoners blijven overleggen met Scouting over een oplossing. Buurtcontactpersoon Ary Stigter in afstemming met Daan Overeem.

 

Sociaal Pension


Sociaal Pension 

De noodaccommodatie voor bosbewoners is van de gemeente Ede. Deze is gevestigd op het terrein van het Leger des Heils voor de opvang van gemiddeld 40 dak- en thuislozen. Deze noodopvang had aanvankelijk een vervuilend en lawaaierig dieselaggregaat. Inmiddels is de locatie aangesloten op de nutsvoorzieningen. De proef loopt t/m april 2020. Naar het zich laat aanzien wordt deze nachtbewoning door ca 10 bosbewoners verlengd.