Wat speelt er in Ede-Oost


ABEO behartigt de belangen van de bewoners van Ede-Oost en zet zich in voor de leefbaarheid in de wijken. De thema's variëren van mobiliteit, infrastructuur, natuur, flora en fauna en het landschappelijk karakter tot de (cultuur)historische waarden in en rondom Ede-Oost.

Veiligheid in de buurten

Let op dat er regelmatig wordt ingebroken in huizen, garages en schuurtjes. zorg dat ze goed op slot zijn, laat geen ladders liggen en let op de omgeving. We horen ook van diefstal van auto onderdelen, zoals katalysatoren.

Verkeersveiligheid

We zijn alert voor de fietsers  en de voetgangers. Alle nieuwe plannen moeten kritisch bekeken worden, zie de voorbeelden van de bouwplannen Klinkenberg en de school op de Elias Beeckman. 

Welke projecten zijn aangemeld?

Stationsweg, Elias Beeckman, Maurits-Noord, World Food Center, Klinkenberg, Bezuidenhout, Parklaan, Buurtmeesterweg, Openluchttheater, Sociaal Pension. Lees hieronder de details.  

Is uw buurt niet vermeld maar spelen er wel zaken die voor de bewoners van belang zijn? Laat dat dan weten aan buurtcontact@ABEO.nl 

 

Omgeving Stationsweg Ede


Herinrichting van de Stationsweg

De tweede vergadering van de klankbordgroep is inmiddels gehouden. Hierbij het verslag 

variant 5 hieronder heeft de voorkeur van deze klankbordgroep.

Gemeente Ede
Aantekeningen 2e klankbordgroep Stationsweg Ede, Reehorst 19:30-21:30 uur 20 juli 2020
Aanwezig: ABEO, bewoners en organisaties die belang hebben bij een goede inrichting 
V: Vraag
A: Antwoord
O: Opmerking
Tijdens inleiding/toelichting:
V: wanneer krijgen wij de presentatie?
A: morgen 21 juli 2020.
V: 11,0 meter is de huidige breedte?
A: ja, van tuinhek tot tuinhek. Niet over de gehele Stationsweg gelijk. Op het noordelijk deel, tussen Ericalaan en Telefoonweg is de Stationsweg 11 meter breed. Ten zijden van de Ericalaan tot aan de Beukenlaan is de Stationsweg 12 meter breed. Het laatste gedeelte, tot aan het station, is 12,5 meter breed.
V: komt alles per mail?
A: ja, verslag, presentatie en de aanvullende stukken zullen per mail worden verzonden.
Historie en wegbeeld:
V: Op welke punten op de Stationsweg is de situatie het onveiligst?
A: Dit is bij de gemeente inzichtelijk. Middels camera-observatie en tellingen is dit inzichtelijk gemaakt. De kruising Prins Bernhardlaan-Berkenlaan en de kruising Ericalaan-Beukenlaan vormen hierbij met name het aandachtspunt.
O: Langs de hele Stationsweg is geen bord geplaatst voor de snelheid.
A: De weg ligt binnen de bebouwde kom en is daarom nu 50km/u. Een bord is dan niet nodig.
V: Bij 50 wordt het niet vermeld maar hoe zit dit bij 30 km/u?
A: Dat wordt bij een 30 km/u inrichting wel gedaan.
O: Voor de beleving is ook het lengteprofiel van invloed. De Stationsweg is hier ook een voorbeeld van. Daar moeten we ook rekening mee houden.
A: inderdaad naast breedteprofiel wordt ook rekening gehouden met het lange rechtstanden.
V: hoe behandelen jullie de scooter in de doorfietsroute?
A: er zijn 2 soorten scooters (snor- en bromfietsen). De doorfietsroute richt zich op de fietser en de elektrische fietser (snorfietser). In de praktijk en de regels verschillen van elkaar. Het uitgangspunt voor de Stationsweg zal worden: bromfiets voor de auto, snorfiets tussen de fietsers.
Belangrijk aandachtspunt hierbij is ook de tunnel onder het spoor door. Keuze is nog niet gemaakt of de bromfietser hier onder het spoor door kan of niet.
O: je hebt ook de speedpedelec nog. Dit is de snelle elektrische fietser. Wettelijk gezien staat deze gelijk aan de bromfiets.
V: worden de straten die op de Stationsweg aansluiten ook meegenomen in de herinrichting?
A: ja die worden meegenomen in de kruispuntoplossingen.
Varianten:
O: Berkenlaan is nog 50. Dit moet worden aangepast.
Variant 1: Auto twee richtingen met vrij liggende fietspaden
V: is dit een te kiezen variant? Er staat 50 km/u en het wordt 30 km/u
A: nee, er zijn 6 varianten uitgewerkt. Dit is voor de volledigheid om een inzicht te geven in welke denkrichtingen er zijn.
Variant 2: Auto éénrichting met vrij liggende fietspaden
V: welke kant op in 1-richting?
A: van noord naar zuid i.v.m. hulpdiensten. En alleen tussen Ericalaan en de Berkenlaan.
V: Hier wordt de snelheid toch niet voldoende gereduceerd?
A: nee dat klopt.
Variant 3: Auto twee richtingen met fietsstroken
V: Klinkers helpen wel in het bereiken van snelheidsvermindering van de auto’s?
A: Klinkers associeert met het beeld van een 30 km/u inrichting en zorgt voor snelheidsvermindering.
O: wanneer het rustig is met fietsers blijft het een hele lange rechte weg en zal de snelheid weer enorm omhoog gaan.
V: passen de vermelde intensiteitsgegevens binnen de profielen?
A: ja.
Variant 4: Auto éénrichting met fietsstroken
Geen opmerkingen/vragen.
Variant 5: Fietsstraat met auto in twee richtingen
O: belangrijk is de verhouding tussen fietsers en auto’s. Verwachting is dat het aantal fietsers op de Stationsweg naar 5000 tot 8000 zal gaan.
V: is dit deel ook nog bruikbaar voor busverkeer, en dan met name voor het noordelijk deel?
A: ja, breedteprofiel staat dit toe. Tussen Veenendaal en station Veenendaal-de Klomp is een voorbeeld waar dit toegepast wordt. Daarnaast moet de weg ook toegankelijk blijven voor vrachtverkeer (afvalinzameling, rioolzuigers, verhuiswagens etc.).
O: realiseer je dat dit deel ook uit heel veel opritten bestaat!

Variant 6: Fietsstraat met auto in één richting
O: trottoirbreedtes verschillen in de huidige situatie van elkaar over de hele lengte van de Stationsweg.
V: Op dit profiel kan de bus wel rijden?
A: Bij het ontwerp gaan we uit van maximaal 1 lijndienst, de stadslijn 6. Deze ontsluitende lijn past eventueel op een fietsstraat. Meerdere buslijnen, waaronder directe, snelle, regionale lijnen passen niet in dit profiel. De regionale buslijnen verschuiven door de verplaatsing van het (bus)station naar de Klinkenbergerweg; niet door deze herinrichting.
V: zolang er een bus rijdt op de Klinkenbergerweg staat de 50 km/u vast?).
A: De vervoerder en opdrachtgever voor de vervoerder (provincie Gelderland) hechten grote waarde aan een goede doorstroming van het openbaar vervoer / busvervoer. Dit om de concurrentiepositie van de bus goed te houden en de exploitatiekosten laag te houden.
V: enkel variant 6 voldoet aan de eisen van de Doorfietsroute?
A: nee, de variant 5 volstaat ook, en variant 3 en 4 kan in overleg met de provincie wanneer er zwaarwegende bezwaren zijn tegen alternatieve varianten.
Kruispunten:
Kruispunt B:
V: liggen de wegen op gelijke hoogte?
A: dat kan. Varianten verschillen hier in de vertoonde voorbeelden.
V: waarom heeft de Stationsweg voorrang en niet de Beukenlaan.
A: als onderdeel van de doorfietsroute is dat een uitgangspunt, echter hebben wij ook varianten waarin de voorrang aangepast is.
Aan de slag met de varianten:
Terugkoppeling van groep Thijs/Marco:
Profiel: variant 5/6 genieten de voorkeur.
Argumentatie bij keuze voor variant zijn: 2-richtingen, 30 km/h, snelheidsremmende maatregelen (slinger Schaapsweg), bereikbaarheid, intensiteit auto naar beneden en intensiteiten fiets naar boven, fraai laan aanzicht, kansen voor groen bij fietsstraat, ruimte voor meerdere fietsers naast elkaar (scholieren), ruimte voor voetganger, historische lijn (geen slinger).
Aandachtspunten voor profiel:
• Bus & fietsstraat
• Snelheid autoverkeer
• Rotonde kruispunt
• Geluid
• Aantal auto’s
• Drempels op 50 km/h zijwegen
Aandachtspunten kruispunt:
• Dwingen om snelheid te verminderen
• Prioriteit fiets
• Smal zorgt voor lage snelheid
• Plateaus/drempels
Terugkoppeling van groep van Joost/Niels:
Varianten 5 en 6 genieten de voorkeur. Belangrijkste argumentatie voor keuze: meer groen, bereikbaarheid, 2-richtingen zorgt voor ontlasting omliggende wegen t.o.v. 1-richtingsvariant, meer ruimte voor andere verkeersdeelnemers.
Aandachtspunten profiel:
• Snelheid autoverkeer moet eruit
• Lange rechtstanden (vb. ter hoogte van Julianapark)
• Zebra’s
• Variatie met plateaus en inritconstructies
• Veiligheid voetganger/fietser
• Breedte van trottoirs
• Focus ligt nu op ge Stationsweg maar effect op de omliggende wegen moet ook in het zicht blijven (sluiproutes)
• Oude laanstructuur behouden
• Oversteekbaarheid kruising Ericalaan-Beukenlaan. Met gegevens verkeersmodel inzichtelijk maken welke effecten dit heeft voor de verkeersstromen op de omliggende wegen per kruisingsoplossing.
Kruispunten aandachtspunten: snelheidsremmende maatregelen. Oversteekbaarheid met name bij de Ericalaan/Beukenlaan. Meer groen! Met name voor afwatering.
Laatste opmerkingen/vragen:
• Voorbeeld van de fietsstraten in Nijmegen.
https://www.google.nl/maps/place/Lentse+Schoolstraat,+6663+CT+Nijmegen/@51.8633157,5.8645775,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7083c9363a56f:0x8f8ea61a2beae7a!8m2!3d51.8633148!4d5.8651246
• Ontwerp wordt voor 3e klankbordgroep (richtdatum donderdag 3 september) aangeleverd ter voorbereiding op de laatste klankbordgroep.
• Leestip: “Het recht van de snelste” door Thalia Verkade & Marco te Brömmelstroet
Agenda:
• Uiterste termijn voor schriftelijke reacties KBG-leden op ontwerp uit 2e klankbordgroep: 12 augustus. Aanleveren via niels.de.lange@ede.nl
• 3e Klankbordgroep: Maandag 7 september, 19:30 – 21:30. De locatie wordt later bekendgemaakt.

einde verslag 

Inleiding gemist? lees hieronder verder

Aanleiding en doel

Teneinde het autoverkeer te verminderen, wordt op veel plaatsen in Nederland gewerkt aan regionale fietsverbindingen tussen steden en dorpen, die mensen zullen bewegen meer te kiezen voor de fiets dan voor de auto. Ook in de gemeente Ede is al enkele jaren geleden een dergelijk initiatief genomen. Zo is het plan ontstaan een comfortabele fietsroute te realiseren tussen Ede-centrum en Wageningen-centrum. Als route hiervoor is gekozen voor: de Stationsweg, de nieuwe westelijke fietstunnel, de Bennekomseweg , Edeseweg, door Bennekom en verder naar Wageningen.

Naast het aantrekkelijk maken voor de fietsers, biedt dit ook de mogelijkheid de onveilige situatie  voor met name de fietsers op de Stationsweg te verbeteren.

De problemen op de Stationsweg

 • Er wordt te hard of zelfs veel te hard gereden.
 • De weg is te smal voor auto’s/ bussen en fietsers.
 • Geluidsoverlast.
 • Gevaarlijke situaties bij zijstraten, in- en uitritten.
 • Oversteken, denk aan ouderen en kinderen, is onveilig.

Wat moet er gebeuren?

De huidige verkeersstructuur en de inrichting van de weg moeten worden aangepast.

Onderzoek naar de verkeersstructuur:

Daarbij werden de functies van de in aanleg zijnde Parklaan, de Klinkenbergerweg en de Stationsweg betrokken. Het resultaat van de door de gemeente verrichte onderzoeken is hieronder weergegeven.

De meest gewenste functieverdeling tussen  de wegen:

 • De Parklaan: Regionaal autoverkeer; lokaal fietsverkeer; busverkeer optioneel.
 • Klinkenbergerweg: Stedelijk autoverkeer; lokaal fietsverkeer; stads- en streekbusvervoer.
 • Stationsweg: Lokaal autoverkeer; regionaal fietsverkeer; geen of weinig busverkeer.

Randvoorwaarden herinrichting:

 • Stationsweg blijft bereikbaar voor automobilisten, fietsers en voetgangers.
 • Max. snelheid op de Stationsweg 30 i.p.v. 50 km/uur .
 • De nieuwe inrichting moet voldoen aan de eisen die de provincie Gelderland stelt aan een doorfietsroute. Dit betekent een fietsstraat (auto te gast), vrijliggende fietspaden of een andere oplossing?
 • Het autoverkeer op de Klinkenbergerweg mag, na de herinrichting van de Stationsweg en de realisatie van de Parklaan, niet toenemen.

Participatie

Door middel van een klankbordgroep zijn bewoners, bedrijven en andere organisaties als belanghebbenden vertegenwoordigd. Zo is zowel (de omgeving van) de Stationsweg als (de omgeving van) de Klinkenbergerweg vertegenwoordigd. Het bestuur van ABEO heeft zitting genomen in deze Klankbordgroep.

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de knelpunten en zaken die behouden moeten blijven geÏnventariseerd. De gemeente werkt e.e.a. uit tot een eerste ontwerpvoorstel, dat besproken zal worden tijdens de tweede klankbordbijeenkomst.  Vervolgens zal het meer definitieve ontwerp van de herinrichting worden besproken in de derde en laatste bijeenkomst in september.  Het definitief ontwerp wordt daarna voorgelegd aan het gemeentebestuur ter besluitvorming.

De planning

 • Oplevering Station 2023
 • Oplevering Parklaan noord 2021/2022
 • Gewenste oplevering Stationsweg 2022

 

Op de website www.edefietst.nl/ vindt u actuele informatie.

 

 

Klinkenberg


EDE- Stad meldde op 5 februari: “Het bestemmingsplan Klinkenberg gaat naar de gemeenteraad. Het kruispunt Eikenlaan/ Klinkenbergerweg is een probleem. ABEO is blij dat de sloop zal plaatsvinden en dat er woningen voor terugkomen. Tegelijk heeft ABEO bedenkingen en heeft bij de gemeente zowel mondeling als schriftelijk benadrukt dat zij zorgen heeft over de veiligheid bij ontsluiting van de nieuwbouw via de Van Heutszlaan en de Generaal Chassélaan. Ook heeft zij haar zorgen geuit, omdat op deze wijze het verbeteren van de gevaarlijke kruising Klinkenbergerweg met de Eikenlaan nu niet aangepakt wordt.”

Meer informatie hierover https://www.ede.nl/nieuws/ontwikkeling-klinkenberg-een-stap-verder/

Donderdag 20 februari heeft de gemeenteraad het plan oordeelsvormend besproken en is tot de conclusie gekomen dat het voorstel besluitrijp is. Op 25 februari heeft Ede-TV onze voorzitter bij de Klinkenberg geïnterviewd over dit voorstel, dat waarschijnlijk ongewijzigd vastgesteld wordt. Daarmee zal de gemeente dan doorgaan op de ingeslagen weg. 

Tijdens de algemene vergadering in het late voorjaar, op 9 juni 2020, zal stilgestaan worden bij deze ontwikkeling.

 

Elias Beeckman en Simon Stevin


Elias Beeckman en Simon Stevin

De geplande basisschool nabij de Sysseltselaan wordt veel groter dan verwacht. Dat kan tot veel meer verkeer door de buurt leiden en een onveilige situatie voor het fietsverkeer veroorzaken, met name van en naar school. Daarom is door de buurtcontactpersoon een zienswijze haal-en brengautoverkeer naar de te bouwen school ingediend bij de gemeente. Ook is Veilig Verkeer Nederland (VVN) advies gevraagd.

 

Elias Beeckman: Bezwaar tegen de geplande hoogbouw op de sintelbaan is door de buurtcontactpersoon besproken met de wethouder. Daarbij is afgesproken dat inspraak bij alle bouwfases mogelijk is. Om te beginnen bij fase 1:het kavelpaspoort, gepland in maart 2020.

Diverse andere zaken: bestemming leegstaande gebouwen en de upgrade van bouwplaats naar woonwijk kwamen ook aan de orde.

 

Buurtvertegenwoordigers zijn Agaath van Asch en Ary Stigter

 

Omgeving Bezuidenhout


 

Omgeving Bezuidenhout

De laatste tijd zijn er opeens veel inbraken/diefstallen en inbraakpogingen na jaren van relatieve rust.

De trottoirs op de Burgemeester Prinslaan blijven glad door grote hoeveelheden bladeren. De gemeente voert geen schoonmaakacties uit.

De ABEO -buurtcontactpersoon Albert de Vries heeft hierover contact opgenomen met de wijkagent en de gemeente.

Parklaan


Het ABEO -bestuur heeft met de projectleider contact gehad. Er is enige vertraging in de uitwerking en in maart wordt een afspraak gepland.

Buurtcontactpersoon Gé Smets heeft, samen met het ABEO- bestuur, met de gemeentelijke projectorganisatie Parklaan onderhandeld over de inrichting van de Parklaan ter hoogte van de Berkenlaan en de Berkenrodeweg.

Na het indienen van de zienswijze, is met de gemeente overeenstemming bereikt over het aantal te kappen bomen bij de Berkenlaan en Berkenrodeweg, ten behoeve van de aanleg van de Parklaan. Een aantal bomen hebben we daardoor kunnen redden. Helaas wordt er nog steeds erg veel gekapt voor dit project. Ook ABEO blijft zich inzetten voor een groen karakter van Ede-Oost.

 

Maurits-Noord


 

Maurits-Noord

Buurtcontactpersoon Albert van Dijk meldt dat bewonerscomité Maurits-Noord in 2019 een enquête op het Mauritsterrein heeft gehouden. Conclusies: de informatievoorziening is slecht, verkeer is op het bouwterrein ongeregeld en gevaarlijk.  Het is een ongecontroleerde situatie voor de bewoners die er al een paar jaar wonen. Het parkeerverbod en 30 km/u worden niet nageleefd en gehandhaafd. De groenvoorziening is nog onduidelijk. De Essenkazerne, gebouw 14, heeft nog geen bestemming en Pizza en Pizza gaat weg.

Instellen van werkgroepen voor BBQ- en opschoonacties en dergelijke zijn in voorbereiding.

Als opvolging op de enquête vond op 11 februari een inloopavond Maurits- Noord plaats, waar de wethouder de zaken toelichtte.

Ontwikkeling Smaakpark, Foodhal en belevenistuin bij de oude sporthal op Maurits-Noord. Dit lijkt een prima ontwikkeling waar ook buurtgerichte activiteiten kunnen ontstaan, zoals een ontmoetingsplek om een kopje koffie te drinken en het onderhoud van de groenten- en kruidentuin.  Het zou een goed initiatief zijn als buurtbewoners deze activiteiten als vrijwilliger ondersteunen.

De financiering voor de ontwikkeling van het Smaakpark is rond.  

Meer informatie vindt u op  www.smaakpark.nl.

Pizza en Pizza, gevestigd in het oude PMT, krijgt door de aanleg van de Parklaan geen verlenging van het huurcontract. De nieuwe vestigingslocatie wordt Maanderpoort 17 https://www.pizzaenpizza.nl/ Het bestuur van ABEO ervaart dit na het sluiten van de Edese Heidebrouwerij als een volgend verlies van een ontmoetingsplek voor Ede-Oost. Het bestuur blijft daarvoor aandacht vragen bij de gemeente Ede.

 

Buurtmeesterweg en omgeving


Omgeving Buurtmeesterweg

De aangevraagde buitenschoolse opvang bij Scouting aan de Buurtmeesterweg zal naar verwachting van de aanwonenden op meerdere dagen een toenemende overlast geven.

De bewoners hebben dit bij ABEO aangekaart. ABEO heeft hen in contact gebracht met Wouter Keijzer, de buurtregisseur Ede - Oost. Ook heeft de voorzitter hierover contact gehad met wethouder De Pater. Het betreft hier een private overeenkomst waarbij de gemeente beperkte bevoegdheden heeft. Parkeren en keren op eigen terrein kan een gemeentelijke voorwaarde voor de vestiging zijn. De bewoners blijven overleggen met Scouting over een oplossing. Buurtcontactpersoon Ary Stigter in afstemming met Daan Overeem.

 

Sociaal Pension


Sociaal Pension 

De noodaccommodatie voor bosbewoners van de gemeente Ede is gesloten. Deze was gevestigd op het terrein van het Leger des Heils voor de opvang van gemiddeld 40 dak- en thuislozen. De proef liep t/m april 2020 en is tot 1 augustus verlengd. 

Na het sluiten van de opvang voor buitenslapers blijven de woonunits nog staan tot eind december 2021. Tot die tijd kunnen mensen uit het Sociaal Pension er in worden opgevangen. Dit is nodig omdat het Sociaal Pension in de komende periode zal worden gerenoveerd.