Wat speelt er in Ede-Oost


ABEO behartigt de belangen van de bewoners van Ede-Oost en zet zich in voor de leefbaarheid van de wijk. De thema's variëren van mobiliteit, infrastructuur, natuur, flora en fauna en het landschappelijk karakter tot de (cultuur)historische waarden in en rondom Ede-Oost. 

 

Klinkenberg


De gemeente Ede meldt dat de Klinkenberg binnenkort gesloopt wordt om plaats te maken voor de bouw van ongeveer 140 nieuwe woningen; 80 sociale huurappartementen en 60 appartemneten in verschillende prijssegmenten. In de week van 18 juni 2019 heeft het college van B&W het ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld. Bewoners kunnen in de periode 20 juni t/m 31 juli een zienswijze indienen hierop. Op 11 juli wordt er door de ontwikkelaar en de gemeente een inloopavond verzorgd voor omwonenden. Na de zomer bespreekt de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan. Als alles volgens plan verloopt, start de sloop van de flat nog in 2019.

De zogenaamde Klinkenberglocatie is al vele decennia onderwerp van gesprek. Zo was het in 2000 de bedoeling om de huidige bebouwing te vervangen voor een nieuw woonzorgcomplex met commerciële functies op de begane grond. Voor deze ontwikkeling is destijds het bestemmingsplan ‘De Klinkenberg’ vastgesteld door de gemeenteraad, maar dit plan is nooit gerealiseerd. In 2012 kwam het gebouw leeg te staan. In 2016 was de locatie in beeld voor de huisvesting van vluchtelingen, maar dit proces is vanwege een terugloop van het aantal asielaanvragen in Nederland uiteindelijk stopgezet. In vervolg op dit proces is de omgeving actief betrokken om na circa 18 jaar duidelijkheid te kunnen bieden in de ontwikkeling van de locatie.

 

Station en kazerneterrein


Geleidelijk worden de kazerneterreinen voor woningbouw benut. Het Akoesticum bij het station is in bedrijf, de realisatie van het World Food Centrum is na vaststelling van financiele bijdrage van de provincie en de gemeente Ede (maart 2019) officieel gestart,  de woningbouw wordt stap-voor-stap uitgevoerd inclusief het ENKA-terrein en De Fietser aldaar. Het nieuwe station Ede-Wageningen krijgt het grootste houten gebouw van Nederland. De gemeente Ede, ProRail en de NS presenteerden in 2016 het ontwerp voor het nieuw te bouwen station. De Veluwe is een belangrijke inspiratiebron voor het nieuwe station en daarom wordt er veel hout gebruikt. De omgeving krijgt veel groen. Met het nieuwe station moet het toenemende aantal reizigers beter verwerkt worden. Inclusief alle infra en parkeer/stallingsruimte wordt het een groot project van ca. 120 mio euro. De planning was om de bouw te starten in 2018-2019 maar dat is met zeker een jaar uitgesteld vanwege de kosten.

Als reactie op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau World Food Centre hebben we als ABEO bestuur een zienswijze gestuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders (13 november 2017). De genoemde notitie vormt het kader voor het op te stellen plan MER voor het realiseren van het WFC en de verdere ontwikkeling van het voormalige kazerneterrein Maurits-Zuid. ABEO vindt het belangrijk dat er voldoende aandacht wordt besteed en de juiste waarde wordt toegekend aan die aspecten die voor de huidige bewoners in de omgeving belangrijk zijn. 

Vliegverkeer Lelystad


Overzicht vliegroutes Lelystad versie febr 2018

Met grote zorg vernamen wij in de zomer van 2017 uit de pers dat er door een herindeling van vliegroutes, wellicht op geringe hoogte vliegtuigen over Ede (oost) gaan vliegen. Daarom hebben we als bestuur van ABEO op 7 juli 2017 een brief naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Op 20 september ontvingen we de antwoordbrief waaruit blijkt dat het college van burgemeester en wethouders ook bezorgd is. Via petities.nl hebben o.a. inwoners van Ede handtekeningen verzameld tegen de laagvliegroutes. 

In het najaar van 2017 was er een informatiebijeenkomst, de routes zijn inmiddels enkele malen aangepast en het kabinet heeft begin 2018 besloten dat de opening van Lelystad Airport uitgesteld wordt (dus geen opening op 1 april 2019). In juni 2019 heeft de minister bekend gemaakt dat opening in 2020 ook niet haalbaar is. Net als vele betrokkenen, zal ABEO de ontwikkelingen blijven volgen. In oktober 2018 heeft ook de Provincie Gelderland aan de minister laten weten dat Lelystad Airport pas open kan als de laagvliegroutes van de baan zijn. Op de websites van de Provincie en van de Rijksoverheid vindt u meer over Lelystad Airport.
 

Herinrichting Arnhemseweg


Sinds maart 2019 voert de gemeente Ede onderhoudswerkzaamheden uit aan de Arnhemseweg. Op de website www.edefietst.nl/project/Arnhemseweg vindt u actuele informatie.

Vorig jaar op 15 januari 2018 hebben we de informatiebijeenkomst van de gemeente voor de buurt bezocht en onze aandachtspunten doorgegeven. Wat ons betreft blijven snelheid remmende maatregelen nodig bij de oversteek van de Sweelincklaan en Ceelman van Ommerenweg met de Arnhemseweg  omdat er veel jongere fietsers en voetgangsers richting basisscholen gaan.
Het trottoir aan de noordzijde van Arnhemseweg tussen de Vossenakker en de Randhuisstraat moet wat ons betreft aan de minimale voorgeschreven afmetingen voldoet. Dus niet de geplande 100 cm maar minimaal 120 cm breed.
En verder hebben we aangegeven dat als de snelheid van het gemotoriseerd verkeer op deArnhemseweg na het herinrichten van deze weg onaanvaardbaar omhoog gaat, er dan aanvullende snelheid remmende maatregelen worden getroffen.

Uit de reactie van de gemeente Ede blijkt dat er gesproken is met diverse betrokkenen over de genoemde aandachtspunten. Het huidige plateau ter hoogte van de Ceelman van Ommerenweg blijft behouden. De plateau inrichting wordt wel aangepast met haaientanden en een rode fietsstrook, uitgevoerd in klinkers. 
Ook over de breedte van het troittoir zijn afspraken gemaakt. 
Verder heeft de gemeente aangegeven dat zij de snelheid na herinrichting monitoren met behulp van de snelheidsgegevens en eigen waarnemingen. In het geval de snelheid onaanvaardbaar omhoog gaat, worden er maatregelen getroffen.
 

 

Parklaan


Op initiatief van de gemeente is in 2005 begonnen met de planvorming voor invulling van de kazerneterreinen. Daarbij paste een nieuwe ontsluitingsweg richting de A12. Destijds werd deze Parklaan gepresenteerd in een mooie ingepaste versie, met ongelijkvloerse kruisingen en groene zomen. In het eerste bestemmingsplan van 2011-2012 is – onder druk van de recessie – al het moois uit het ontwerp gehaald. De Parklaan werd een kale asfaltvlakte langs de groene grenzen van Ede. Daartegen heeft ABEO bezwaar aangetekend bij de Raad van State, samen met verschillende andere partijen. Dit beroep had succes, het bestemmingsplan werd vernietigd, de gemeente moest terug naar de tekentafel. In een nieuw bestemmingsplan is daarna gevolg gegeven aan een deel van onze bezwaren. De groene inpassing kwam terug, de aansluitingen in noord bij de tank werden verbeterd, de geluidsnormen werden in acht genomen. Andere partijen dan ABEO hebben daarop wederom bezwaar aangetekend bij de Raad van State. In het voorjaar van 2017 is het wachten op een uitspraak op die bezwaren. De gemeente heeft al laten weten dat, mocht het bestemmingsplan definitief worden, zij de weg in een keer wil aanleggen. Dit vanwege de ontstane verkeersdruk op de Eikenlaan en de Klinkenbergerweg, door het toegenomen verkeersaanbod uit de langzaam vollopende kazerneterreinen. Na aanleg van de Parklaan zal de verkeersdrukte op de Klinkenbergerweg afnemen.

De gemeenteraad heeft op 31 januari 2019 het Voorlopig Ontwerp Parklaan, gedeelte Enkalaan - onderdoorgang A12 vastgesteld en ingestemd met de bijbehorende afspraken met bezwaarmakers. Dat betekent dat de Parklaan aangelegd kan worden met uitzondering van enkele onderdelen die nog met een projectafwijkingsbesluit planologisch mogelijk gemaakt moeten worden. De aanpassingen liggen in het deel van de Parklaan tussen de Enkalaan en de A12. Naar verwachting start de aanleg eind 2019 met de aanpak van het kruispunt van de Klinkenbergerweg en de Berkenlaan, in het noordelijk deel van de weg. In 2021 moet de Parklaan klaar zijn.

Callunabosje


Een werkgroep van ABEO-leden is betrokken bij de inrichting/het onderhoud van het Callunabosje aan de Sijsseltselaan, tussen de Bootlaan en de Ceelman van Ommerenweg. Het plan sluit aan bij de visie op buitenspelen waarin de kernwoorden Samen, Natuur, Ontdekken en Beweging-rust centraal staan. 

Voor de uitvoering is een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente, de Callunaschool en de werkgroep van ABEO-leden. De Callunaschool voert de regie, de ABEO-leden adviseren over de inrichting en assisteren bij de uitvoering en het onderhoud, de gemeente Ede blijft verantwoordelijk voor het gebruikelijke onderhoud en voor de geplaatste voorzieningen.

Sociaal Pension


Na een concrete begeleiding van een goede inpassing en start van de dak- en thuislozenopvang, is deze geregelde begeleiding nu in frequentie verminderd. Er is een mogelijkheid voor klachtenregistratie en –afhandeling, maar het aantal klachten over overlast via deze officiële weg blijft beperkt. De integratie in onze wijk lijkt vooralsnog redelijk soepel te verlopen. Als u iets anders opmerkt horen wij dat graag.

Openluchttheater


Na een intensieve periode van planvorming rond de restauratie en nieuwe invulling, is in 2016 het eerste volledige jaar van programmering gevuld. De procesafspraken met de gemeente zijn bestendigd in een handboek Evenementen, die redelijk goed lijken te werken. Er zijn drie types evenementen - Groots & meeslepend, Lazy Sunday en Kindervoorstelling. Per type activiteit is bepaald welk geluidniveau is toegestaan. Om dat te meten zijn drie geluidmeters in de omgeving opgesteld. De grootse evenementen zijn alle 8 onder de afgesproken grens van 70 db(A) gebleven. De Lazy Sunday activiteiten blijken in de praktijk beter hoorbaar dan voorzien, waar in de plannen voor 2017 rekening mee wordt gehouden. De verkeersmaatregelen (parkeerverboden op speciale plaatsen, verkeersregelaars en een buspendel) werken redelijk goed. In hoofdzaak is ABEO blij dat in nauwe samenspraak met de gemeente en omwonenden deze mooie plek in Ede beter gebruikt wordt, zonder dat het tot onaanvaardbare overlast voor de buurt heeft geleid.