Wat speelt er in Ede-Oost


ABEO behartigt de belangen van de bewoners van Ede-Oost en zet zich in voor de leefbaarheid in de wijken. De thema's variëren van mobiliteit, infrastructuur, natuur, flora en fauna en het landschappelijk karakter tot de (cultuur)historische waarden in en rondom Ede-Oost.

Veiligheid in de buurten

Let op dat er regelmatig wordt ingebroken in huizen, garages en schuurtjes. zorg dat ze goed op slot zijn, laat geen ladders liggen en let op de omgeving. We horen ook van diefstal van auto onderdelen, zoals katalysatoren.

Verkeersveiligheid

We zijn alert voor de fietsers  en de voetgangers. Alle nieuwe plannen moeten kritisch bekeken worden, zie de voorbeelden van de bouwplannen Klinkenberg en de school op de Elias Beeckman. 

Welke projecten zijn aangemeld?

Stationsweg, Elias Beeckman, Maurits-Noord, World Food Center, Klinkenberg, Bezuidenhout, Parklaan, Buurtmeesterweg, Openluchttheater, Sociaal Pension. Lees hieronder de details.  

Is uw buurt niet vermeld maar spelen er wel zaken die voor de bewoners van belang zijn? Laat dat dan weten aan buurtcontact@ABEO.nl 

 

Parklaan


 

ABEO heeft overleg gevoerd met de gemeente over de groene inpassing van de Parklaan. Daarbij is overeengekomen dat alle bomen die gekapt moeten worden in de nabije omgeving herplant  worden waarbij er afgesproken is dat de nieuwe bomen een gemiddelde stamomtrek van 25 cm krijgen in plaats van 18-20 cm zoals in de APV staat. De bomen in de laanstructuur worden 30-35 cm waardoor een afwisseled beeld ontstaat.

Een deel van de bomen is voor de  Sysseltselaan gereserveerd, hierover lopen nog gesprekken met de naaste bewoners.

De SME en Natuur en Milieu Gelderland hebben ook ingestemd met deze compensatie wat betreft aantallen en grootte. De kapvergunning is medio februari aangevraagd. 

 

Stationsweg wordt 30 km fietsstraat


 

Herinrichting van de Stationsweg

De tweede vergadering van de klankbordgroep is inmiddels gehouden.
Variant 5 is gekozen: het wordt een 30 km Fietsstraat met auto in twee richtingen. Hierdoor komt er meer ruimte voor de fietsers op de Stationsweg, dit aantal zal naar 5000 tot 8000 per dag groeien. 
Dit deel is ook nog bruikbaar voor busverkeer met name de stadslijn 6 zal hier rijden. De regionale bussen passen hier niet bij maar de lijnen worden omgelegd omdat het busstation verplaatst wordt.  Daarnaast moet de weg ook toegankelijk blijven voor vrachtverkeer (afvalinzameling, rioolzuigers, verhuiswagens etc.).

Inleiding gemist? lees hieronder verder

Aanleiding en doel

Teneinde het autoverkeer te verminderen, wordt op veel plaatsen in Nederland gewerkt aan regionale fietsverbindingen tussen steden en dorpen, die mensen zullen bewegen meer te kiezen voor de fiets dan voor de auto. Ook in de gemeente Ede is al enkele jaren geleden een dergelijk initiatief genomen. Zo is het plan ontstaan een comfortabele fietsroute te realiseren tussen Ede-centrum en Wageningen-centrum. Als route hiervoor is gekozen voor: de Stationsweg, de nieuwe westelijke fietstunnel, de Bennekomseweg , Edeseweg, door Bennekom en verder naar Wageningen.

Op de website https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ede-in-ontwikkeling/herinrichting-stationsweg vindt u meer informatie.

 

 

Elias Beeckman en Simon Stevin


Elias Beeckman en Simon Stevin

De geplande basisschool nabij de Sysseltselaan wordt veel groter dan verwacht. Dat kan tot veel meer verkeer door de buurt leiden en een onveilige situatie voor het fietsverkeer veroorzaken, met name van en naar school. Daarom is door de buurtcontactpersoon een zienswijze haal-en brengautoverkeer naar de te bouwen school ingediend bij de gemeente. Ook is Veilig Verkeer Nederland (VVN) advies gevraagd. er is ook een zienswijze ingediend op de wijziging van het bestemmingsplan Parklaan om een stopplaats nabij de school met een inrit vanaf de Parklaan aan te leggen. 

 

Elias Beeckman: Bezwaar tegen de geplande hoogbouw op de sintelbaan is door de buurtcontactpersoon besproken met de wethouder. Daarbij is afgesproken dat inspraak bij alle bouwfases mogelijk is. Om te beginnen bij fase 1:het kavelpaspoort, gepland in maart 2020. Het bestemmingsplan is 5 november door de gemeenteraad vastgesteld. de buurt heeft het gebouw nabij de Brigadelaan van 8 naar 6 etages kunnen verlagen. 

Diverse andere zaken: bestemming leegstaande gebouwen en de upgrade van bouwplaats naar woonwijk kwamen ook aan de orde.

 

Buurtvertegenwoordiger: Ary Stigter

 

Omgeving Bezuidenhout


 

Omgeving Bezuidenhout

De laatste tijd zijn er opeens veel inbraken/diefstallen en inbraakpogingen na jaren van relatieve rust.

De trottoirs op de Burgemeester Prinslaan blijven glad door grote hoeveelheden bladeren. De gemeente voert geen schoonmaakacties uit.

De ABEO -buurtcontactpersoon Albert de Vries heeft hierover contact opgenomen met de wijkagent en de gemeente.

Maurits-Noord


 

Maurits-Noord

Buurtcontactpersoon Albert van Dijk meldt dat bewonerscomité Maurits-Noord in 2019 een enquête op het Mauritsterrein heeft gehouden. Conclusies: de informatievoorziening is slecht, verkeer is op het bouwterrein ongeregeld en gevaarlijk.  Het is een ongecontroleerde situatie voor de bewoners die er al een paar jaar wonen. Het parkeerverbod en 30 km/u worden niet nageleefd en gehandhaafd. De groenvoorziening is nog onduidelijk. De Essenkazerne, gebouw 14, heeft nog geen bestemming en Pizza en Pizza gaat weg.

Instellen van werkgroepen voor BBQ- en opschoonacties en dergelijke zijn in voorbereiding.

Als opvolging op de enquête vond op 11 februari een inloopavond Maurits- Noord plaats, waar de wethouder de zaken toelichtte.

Ontwikkeling Smaakpark, Foodhal en belevenistuin bij de oude sporthal op Maurits-Noord. Dit lijkt een prima ontwikkeling waar ook buurtgerichte activiteiten kunnen ontstaan, zoals een ontmoetingsplek om een kopje koffie te drinken en het onderhoud van de groenten- en kruidentuin.  Het zou een goed initiatief zijn als buurtbewoners deze activiteiten als vrijwilliger ondersteunen.

De financiering voor de ontwikkeling van het Smaakpark is rond.  

Meer informatie vindt u op  www.smaakpark.nl.

Pizza en Pizza, gevestigd in het oude PMT, krijgt door de aanleg van de Parklaan geen verlenging van het huurcontract. De nieuwe vestigingslocatie wordt Maanderpoort 17 https://www.pizzaenpizza.nl/ Het bestuur van ABEO ervaart dit na het sluiten van de Edese Heidebrouwerij als een volgend verlies van een ontmoetingsplek voor Ede-Oost. Het bestuur blijft daarvoor aandacht vragen bij de gemeente Ede.

 

Buurtmeesterweg en omgeving


Omgeving Buurtmeesterweg

De aangevraagde buitenschoolse opvang bij Scouting aan de Buurtmeesterweg zal naar verwachting van de aanwonenden op meerdere dagen een toenemende overlast geven.

De bewoners hebben dit bij ABEO aangekaart. ABEO heeft hen in contact gebracht met Wouter Keijzer, de buurtregisseur Ede - Oost. Ook heeft de voorzitter hierover contact gehad met wethouder De Pater. Het betreft hier een private overeenkomst waarbij de gemeente beperkte bevoegdheden heeft. Parkeren en keren op eigen terrein kan een gemeentelijke voorwaarde voor de vestiging zijn. De bewoners blijven overleggen met Scouting over een oplossing. Buurtcontactpersoon Ary Stigter in afstemming met Daan Overeem.