Wat speelt er in Ede-Oost


ABEO behartigt de belangen van de bewoners van Ede-Oost en zet zich in voor de leefbaarheid in de wijken. De thema's variëren van mobiliteit, infrastructuur, natuur, flora en fauna en het landschappelijk karakter tot de (cultuur)historische waarden in en rondom Ede-Oost.

Veiligheid in de buurten

Let op dat er regelmatig wordt ingebroken in huizen, garages en schuurtjes. zorg dat ze goed op slot zijn, laat geen ladders liggen en let op de omgeving. We horen ook van diefstal van auto onderdelen, zoals katalysatoren.

Verkeersveiligheid

We zijn alert voor de fietsers  en de voetgangers. Alle nieuwe plannen moeten kritisch bekeken worden, zie de voorbeelden van de bouwplannen Klinkenberg en de school op de Elias Beeckman. 

Welke projecten zijn aangemeld?

Stationsweg, Elias Beeckman, Maurits-Noord, World Food Center, Klinkenberg, Bezuidenhout, Parklaan, Buurtmeesterweg, Openluchttheater, Sociaal Pension. Lees hieronder de details.  

Is uw buurt niet vermeld maar spelen er wel zaken die voor de bewoners van belang zijn? Laat dat dan weten aan buurtcontact@ABEO.nl 

 

Parklaan


 

ABEO heeft overleg gevoerd met de gemeente over de groene inpassing van de Parklaan. Daarbij is overeengekomen dat alle bomen die gekapt moeten worden in de nabije omgeving herplant  worden waarbij er afgesproken is dat de nieuwe bomen een gemiddelde stamomtrek van 25 cm krijgen in plaats van 18-20 cm zoals in de APV staat. De bomen in de laanstructuur worden 30-35 cm waardoor een afwisseled beeld ontstaat.

Een deel van de bomen is voor de  Sysseltselaan gereserveerd, hierover lopen nog gesprekken met de naaste bewoners.

De SME en Natuur en Milieu Gelderland hebben ook ingestemd met deze compensatie wat betreft aantallen en grootte. De kapvergunning is medio februari aangevraagd. 

 

Stationsweg wordt 30 km fietsstraat


 

Herinrichting van de Stationsweg

De tweede vergadering van de klankbordgroep is inmiddels gehouden.
Variant 5 is gekozen: het wordt een 30 km Fietsstraat met auto in twee richtingen. Hierdoor komt er meer ruimte voor de fietsers op de Stationsweg, dit aantal zal naar 5000 tot 8000 per dag groeien. 
Dit deel is ook nog bruikbaar voor busverkeer met name de stadslijn 6 zal hier rijden. De regionale bussen passen hier niet bij maar de lijnen worden omgelegd omdat het busstation verplaatst wordt.  Daarnaast moet de weg ook toegankelijk blijven voor vrachtverkeer (afvalinzameling, rioolzuigers, verhuiswagens etc.).

Inleiding gemist? lees hieronder verder

Aanleiding en doel

Teneinde het autoverkeer te verminderen, wordt op veel plaatsen in Nederland gewerkt aan regionale fietsverbindingen tussen steden en dorpen, die mensen zullen bewegen meer te kiezen voor de fiets dan voor de auto. Ook in de gemeente Ede is al enkele jaren geleden een dergelijk initiatief genomen. Zo is het plan ontstaan een comfortabele fietsroute te realiseren tussen Ede-centrum en Wageningen-centrum. Als route hiervoor is gekozen voor: de Stationsweg, de nieuwe westelijke fietstunnel, de Bennekomseweg , Edeseweg, door Bennekom en verder naar Wageningen.

Op de website https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ede-in-ontwikkeling/herinrichting-stationsweg vindt u meer informatie.

 

 

Elias Beeckman en Simon Stevin


Elias Beeckman en Simon Stevin

De geplande basisschool nabij de Sysseltselaan wordt veel groter dan verwacht. Dat kan tot veel meer verkeer door de buurt leiden en een onveilige situatie voor het fietsverkeer veroorzaken, met name van en naar school. Daarom is door de buurtcontactpersoon een zienswijze haal-en brengautoverkeer naar de te bouwen school ingediend bij de gemeente. Ook is Veilig Verkeer Nederland (VVN) advies gevraagd. er is ook een zienswijze ingediend op de wijziging van het bestemmingsplan Parklaan om een stopplaats nabij de school met een inrit vanaf de Parklaan aan te leggen. Het buurtcomité Elias Beeckman heeft met de zienswijze die op 29 januari is ingediend zich uitgesproken tegen deze bovenwijkse plannen. ABEO heeft deze zienswijze mede ondertekend. 

Elias Beeckman: Bezwaar tegen de geplande hoogbouw op de sintelbaan is door de buurtcontactpersoon besproken met de wethouder.  Het bestemmingsplan is 5 november door de gemeenteraad vastgesteld. de buurt heeft het gebouw nabij de Brigadelaan van 8 naar 6 etages kunnen verlagen. ook het gebouw naast de Parklaan is een etage lager geworden. 

De bouw van de appartementen voor Woonstede is begin 2024 op hoogte gekomen. De andere twee gebouwen zullen in de loop van 2025 worden opgeleverd. Het buurtcomite zal nog overleg voeren over de inrichting van de openbare ruimte rondom deze gebouwen. 

 

De bestemming leegstaande gebouwen aan de noordzijde van de Elias Beeckman, langs de Generaal Hackettlaan is vastfestelde en komt een woonzorg bestemming men verwacht medio 2024 met de bouw te beginnen. Daarmee wordt de upgrade van bouwplaats naar woonwijk weer een stap verder. 

Buurtvertegenwoordiger: Ary Stigter

 

Omgeving Bezuidenhout


 

Omgeving Bezuidenhout

De laatste tijd zijn er opeens veel inbraken/diefstallen en inbraakpogingen na jaren van relatieve rust.

De trottoirs op de Burgemeester Prinslaan blijven glad door grote hoeveelheden bladeren. De gemeente voert geen schoonmaakacties uit.

De ABEO -buurtcontactpersoon Albert de Vries heeft hierover contact opgenomen met de wijkagent en de gemeente.

Maurits-Noord


 

Maurits-Noord

Buurtcontactpersoon Albert van Dijk meldt dat bewonerscomité Maurits-Noord in 2019 een enquête op het Mauritsterrein heeft gehouden. Conclusies: de informatievoorziening is slecht, verkeer is op het bouwterrein ongeregeld en gevaarlijk.  Het is een ongecontroleerde situatie voor de bewoners die er al een paar jaar wonen. Het parkeerverbod en 30 km/u worden niet nageleefd en gehandhaafd. De groenvoorziening is nog onduidelijk. De Essenkazerne, gebouw 14, heeft nog geen bestemming en Pizza en Pizza gaat weg.

Instellen van werkgroepen voor BBQ- en opschoonacties en dergelijke zijn in voorbereiding.

Als opvolging op de enquête vond op 11 februari een inloopavond Maurits- Noord plaats, waar de wethouder de zaken toelichtte.

Het Smaakpark, is helaas in 2023 failiet gegaan. De gewenste ontmoetingsplek op de Kazerneterreinen komt daardoor weer te vervallen

Buurtmeesterweg en omgeving


Omgeving Buurtmeesterweg

De aangevraagde buitenschoolse opvang bij Scouting aan de Buurtmeesterweg is in onderling overleg van de bewoners met scouting tot een acceptabele overeenkomst gekomen.