Samen voor de wijk!


Algemene Belangenvereniging Ede Oost, zet zich in om de belangen te behartigen van de mensen die in Ede-Oost wonen. De bestuursleden en de buurcontacten, willen gesprekspartner en aanspreekpunt zijn voor de bewoners, de gemeenteraad, het college van B&W van Ede en andere belanghebbenden. Wij denken graag mee over besluiten die de leefomgeving van Ede-Oost raken. 

In de loop der jaren (sinds 1983) is er door veel betrokken bewoners meegedacht over onze wijk. Bijvoorbeeld de komst van het sociaal pension, tijdelijke opvang voor vluchtelingen, ontwikkeling van het bestemmingsplan spoorzone, invoering van 30 km-zones en vele andere onderwerpen.

Actuele onderwerpen zijn: Stationsweg, Elias Beeckman, Maurits-Noord, World Food Center, Klinkenberg, Bezuidenhout, Parklaan, Buurtmeesterweg, Openluchttheater, Sociaal Pension. Op de pagina Wat er speelt, leest u meer over ontwikkelingen van dit moment.

Wijkbewoners aan het woord


"Wij zijn tevreden over onze buurt met zoveel natuur om ons heen."

"Op de Klinkenbergerweg wordt echt te hard gereden."

"Het is hier groen en rustig, we hopen dat dat zo blijft"

"Zorgen over het verkeer op de Parklaan en de Eikenlaan."

"We hopen dat er een mooie bestemming komt voor de oude gebouwen op de kazerneterreinen."

"Laten we de buurtbosjes behouden, dus daar geen woningbouw."

"Jammer dat de kazerneterreinen helemaal volgebouwd worden, en er zo veel groen verdwijnt."

Corona ondersteuning in de buurten

ABEO staat ook voor sociale samenwerking in de buurten, daarvoor zijn er buurtcontactpersonen. Zij kunnen de weg wijzen naar Malkander, de professionals die in Ede acief zijn.

Neem gerust contact op met Lisan Verboom lverboom@malkander-ede.nl van Malkander. Lisan heeft een paar tips voor u en ons die we graag doorgeven:

Zorg goed voor uzelf; eet gezond, beweeg voldoende, spreek genoeg mensen. Houd voldoende afstand en blijf met verkoudheidsklachten binnen. Hulp nodig? Praktische hulp, tips of even praten? Bel Malkander 0318 – 20 80 80, 9.00-16.00 (werkdagen) of kijk op de website www.malkander-ede.nl

Kijk om naar de stille en onbekende mensen in uw buurt. Als u iemand niet kent, bel aan of bel op en vraag (op gepaste afstand) of iemand voldoende hulp heeft. Twijfelt u of het wel goed gaat met iemand? Vraag het, of bel Malkander. Zo houden we ook mensen met weinig contacten in beeld. En de mensen die het moeilijk vinden om hulp te vragen, maar dat wel nodig hebben. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de sociaal werker in uw wijk: Lisan Verboom, 06-8214 3785, lverboom@malkander-ede.nl

Let goed op in de buurt. Helaas zijn er ook mensen die misbruik maken van de situatie. Adviseer iedereen om alleen hulp te vragen aan personen en organisaties die ze vertrouwen. Schakel bij twijfel Malkander in om te vragen of het hulpinitiatief daar bekend is. Bel bij verdachte situaties de politie: 0900-8844 of bij spoed 112

Lisan Verboom

Sociaal werker / samenlevingscoach Malkander - Team Ede Centraal

Er is ook een burger initiatief op Facebook met de titel Coronahulp gemeente Ede.

Recente ontwikkelingen


Omgeving Stationsweg Ede


Herinrichting van de Stationsweg

De tweede vergadering van de klankbordgroep is inmiddels gehouden.
Variant 5 is gekozen: het wordt een 30 km Fietsstraat met auto in twee richtingen. Hierdoor komt er meer ruimte voor de fietsers op de Stationsweg, dit aantal zal naar 5000 tot 8000 per dag groeien. 
Dit deel is ook nog bruikbaar voor busverkeer met name de stadslijn 6 zal hier rijden. De regionale bussen passen hier niet bij maar de lijnen worden omgelegd omdat het busstation verplaatst wordt.  Daarnaast moet de weg ook toegankelijk blijven voor vrachtverkeer (afvalinzameling, rioolzuigers, verhuiswagens etc.).

Inleiding gemist? lees hieronder verder

Aanleiding en doel

Teneinde het autoverkeer te verminderen, wordt op veel plaatsen in Nederland gewerkt aan regionale fietsverbindingen tussen steden en dorpen, die mensen zullen bewegen meer te kiezen voor de fiets dan voor de auto. Ook in de gemeente Ede is al enkele jaren geleden een dergelijk initiatief genomen. Zo is het plan ontstaan een comfortabele fietsroute te realiseren tussen Ede-centrum en Wageningen-centrum. Als route hiervoor is gekozen voor: de Stationsweg, de nieuwe westelijke fietstunnel, de Bennekomseweg , Edeseweg, door Bennekom en verder naar Wageningen.

Naast het aantrekkelijk maken voor de fietsers, biedt dit ook de mogelijkheid de onveilige situatie  voor met name de fietsers op de Stationsweg te verbeteren.

De problemen op de Stationsweg

 • Er wordt te hard of zelfs veel te hard gereden.
 • De weg is te smal voor auto’s/ bussen en fietsers.
 • Geluidsoverlast.
 • Gevaarlijke situaties bij zijstraten, in- en uitritten.
 • Oversteken, denk aan ouderen en kinderen, is onveilig.

Wat moet er gebeuren?

De huidige verkeersstructuur en de inrichting van de weg moeten worden aangepast.

Onderzoek naar de verkeersstructuur:

Daarbij werden de functies van de in aanleg zijnde Parklaan, de Klinkenbergerweg en de Stationsweg betrokken. Het resultaat van de door de gemeente verrichte onderzoeken is hieronder weergegeven.

De meest gewenste functieverdeling tussen  de wegen:

 • De Parklaan: Regionaal autoverkeer; lokaal fietsverkeer; busverkeer optioneel.
 • Klinkenbergerweg: Stedelijk autoverkeer; lokaal fietsverkeer; stads- en streekbusvervoer.
 • Stationsweg: Lokaal autoverkeer; regionaal fietsverkeer; geen of weinig busverkeer.

Randvoorwaarden herinrichting:

 • Stationsweg blijft bereikbaar voor automobilisten, fietsers en voetgangers.
 • Max. snelheid op de Stationsweg 30 i.p.v. 50 km/uur .
 • De nieuwe inrichting moet voldoen aan de eisen die de provincie Gelderland stelt aan een doorfietsroute. Dit betekent een fietsstraat (auto te gast), vrijliggende fietspaden of een andere oplossing?
 • Het autoverkeer op de Klinkenbergerweg mag, na de herinrichting van de Stationsweg en de realisatie van de Parklaan, niet toenemen.

Participatie

Door middel van een klankbordgroep zijn bewoners, bedrijven en andere organisaties als belanghebbenden vertegenwoordigd. Zo is zowel (de omgeving van) de Stationsweg als (de omgeving van) de Klinkenbergerweg vertegenwoordigd. Het bestuur van ABEO heeft zitting genomen in deze Klankbordgroep.

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de knelpunten en zaken die behouden moeten blijven geÏnventariseerd. De gemeente werkt e.e.a. uit tot een eerste ontwerpvoorstel, dat besproken zal worden tijdens de tweede klankbordbijeenkomst.  Vervolgens zal het meer definitieve ontwerp van de herinrichting worden besproken in de derde en laatste bijeenkomst in september.  Het definitief ontwerp wordt daarna voorgelegd aan het gemeentebestuur ter besluitvorming.

De planning

 • Oplevering Station 2023
 • Oplevering Parklaan noord 2021/2022
 • Gewenste oplevering Stationsweg 2022

 

Op de website www.edefietst.nl/ vindt u actuele informatie.

 

 

Klinkenberg


EDE- Stad meldde op 5 februari: “Het bestemmingsplan Klinkenberg gaat naar de gemeenteraad. Het kruispunt Eikenlaan/ Klinkenbergerweg is een probleem. ABEO is blij dat de sloop zal plaatsvinden en dat er woningen voor terugkomen. Tegelijk heeft ABEO bedenkingen en heeft bij de gemeente zowel mondeling als schriftelijk benadrukt dat zij zorgen heeft over de veiligheid bij ontsluiting van de nieuwbouw via de Van Heutszlaan en de Generaal Chassélaan. Ook heeft zij haar zorgen geuit, omdat op deze wijze het verbeteren van de gevaarlijke kruising Klinkenbergerweg met de Eikenlaan nu niet aangepakt wordt.”

Meer informatie hierover https://www.ede.nl/nieuws/ontwikkeling-klinkenberg-een-stap-verder/

Donderdag 20 februari heeft de gemeenteraad het plan oordeelsvormend besproken en is tot de conclusie gekomen dat het voorstel besluitrijp is. Op 25 februari heeft Ede-TV onze voorzitter bij de Klinkenberg geïnterviewd over dit voorstel, dat waarschijnlijk ongewijzigd vastgesteld wordt. Daarmee zal de gemeente dan doorgaan op de ingeslagen weg. 

Tijdens de algemene vergadering in het late voorjaar, op 9 juni 2020, zal stilgestaan worden bij deze ontwikkeling.

 

Elias Beeckman en Simon Stevin


Elias Beeckman en Simon Stevin

De geplande basisschool nabij de Sysseltselaan wordt veel groter dan verwacht. Dat kan tot veel meer verkeer door de buurt leiden en een onveilige situatie voor het fietsverkeer veroorzaken, met name van en naar school. Daarom is door de buurtcontactpersoon een zienswijze haal-en brengautoverkeer naar de te bouwen school ingediend bij de gemeente. Ook is Veilig Verkeer Nederland (VVN) advies gevraagd. er is ook een zienswijze ingediend op de wijziging van het bestemmingsplan Parklaan om een stopplaats nabij de school met een inrit vanaf de Parklaan aan te leggen. 

 

Elias Beeckman: Bezwaar tegen de geplande hoogbouw op de sintelbaan is door de buurtcontactpersoon besproken met de wethouder. Daarbij is afgesproken dat inspraak bij alle bouwfases mogelijk is. Om te beginnen bij fase 1:het kavelpaspoort, gepland in maart 2020. Het bestemmingsplan is 5 november door de gemeenteraad vastgesteld. de buurt heeft het gebouw nabij de Brigadelaan van 8 naar 6 etages kunnen verlagen. 

Diverse andere zaken: bestemming leegstaande gebouwen en de upgrade van bouwplaats naar woonwijk kwamen ook aan de orde.

 

Buurtvertegenwoordiger: Ary Stigter

 

Toon alles wat speelt