Cultuur en gezelligheid in Ede Oost bij het WFC


ABEO houdt u ook graag op de hoogte van de leuke dingen die in Ede Oost spelen. we hebben natuurloijk het Akoesticum dat veel bijeenkomsten organisert met openbare optredens. 

De Stingerbol heeft het programma gepresenteerd 

De Stingerbol op Maurits Zuid krijgt ook een culturele bestemming. Dit jaar nog als proef  en hopelijk daarna met een afwisselend programma. een uitdaging voor de organisatie en een verrassing voor Ede en omstreken. Kijk hier voor de agenda

 

Open monumentendag in Akoesticum 

Op 11 en 12 september is het open dag bij veel monumenten in Ede. Binnen het gebied van ABEO (Ede Oost) organiseert Akoesticum samen met het Platform militaire historie rondleidingen een militaire maaltijd en zelfs een overnachting in de voormalige kazerne waar het comfort voldoet aan de civiele eisen van 2020 https://www.akoesticum.org/evenementen/the-night-before-open-monumentendag-2020/

U krijgt 50% korting als Edenaar, dan wordt het toch wel leuk om vlak bij huis te logeren en als gast behandeld te worden

Samen voor de wijk!


Algemene Belangenvereniging Ede Oost, zet zich in om de belangen te behartigen van de mensen die in Ede-Oost wonen. De bestuursleden en de buurcontacten, willen gesprekspartner en aanspreekpunt zijn voor de bewoners, de gemeenteraad, het college van B&W van Ede en andere belanghebbenden. Wij denken graag mee over besluiten die de leefomgeving van Ede-Oost raken. 

In de loop der jaren (sinds 1983) is er door veel betrokken bewoners meegedacht over onze wijk. Bijvoorbeeld de komst van het sociaal pension, tijdelijke opvang voor vluchtelingen, ontwikkeling van het bestemmingsplan spoorzone, invoering van 30 km-zones en vele andere onderwerpen.

Actuele onderwerpen zijn: Stationsweg, Elias Beeckman, Maurits-Noord, World Food Center, Klinkenberg, Bezuidenhout, Parklaan, Buurtmeesterweg, Openluchttheater, Sociaal Pension. Op de pagina Wat er speelt, leest u meer over ontwikkelingen van dit moment.

Wijkbewoners aan het woord


"Wij zijn tevreden over onze buurt met zoveel natuur om ons heen."

"Op de Klinkenbergerweg wordt echt te hard gereden."

"Het is hier groen en rustig, we hopen dat dat zo blijft"

"Zorgen over het verkeer op de Parklaan en de Eikenlaan."

"We hopen dat er een mooie bestemming komt voor de oude gebouwen op de kazerneterreinen."

"Laten we de buurtbosjes behouden, dus daar geen woningbouw."

"Jammer dat de kazerneterreinen helemaal volgebouwd worden, en er zo veel groen verdwijnt."

Corona ondersteuning in de buurten

ABEO staat ook voor sociale samenwerking in de buurten, daarvoor zijn er buurtcontactpersonen. Zij kunnen de weg wijzen naar Malkander, de professionals die in Ede acief zijn.

Neem gerust contact op met Lisan Verboom lverboom@malkander-ede.nl van Malkander. Lisan heeft een paar tips voor u en ons die we graag doorgeven:

Zorg goed voor uzelf; eet gezond, beweeg voldoende, spreek genoeg mensen. Houd voldoende afstand en blijf met verkoudheidsklachten binnen. Hulp nodig? Praktische hulp, tips of even praten? Bel Malkander 0318 – 20 80 80, 9.00-16.00 (werkdagen) of kijk op de website www.malkander-ede.nl

Kijk om naar de stille en onbekende mensen in uw buurt. Als u iemand niet kent, bel aan of bel op en vraag (op gepaste afstand) of iemand voldoende hulp heeft. Twijfelt u of het wel goed gaat met iemand? Vraag het, of bel Malkander. Zo houden we ook mensen met weinig contacten in beeld. En de mensen die het moeilijk vinden om hulp te vragen, maar dat wel nodig hebben. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de sociaal werker in uw wijk: Lisan Verboom, 06-8214 3785, lverboom@malkander-ede.nl

Let goed op in de buurt. Helaas zijn er ook mensen die misbruik maken van de situatie. Adviseer iedereen om alleen hulp te vragen aan personen en organisaties die ze vertrouwen. Schakel bij twijfel Malkander in om te vragen of het hulpinitiatief daar bekend is. Bel bij verdachte situaties de politie: 0900-8844 of bij spoed 112

Lisan Verboom

Sociaal werker / samenlevingscoach Malkander - Team Ede Centraal

Er is ook een burger initiatief op Facebook met de titel Coronahulp gemeente Ede.

Recente ontwikkelingen


Omgeving Stationsweg Ede


Herinrichting van de Stationsweg

De tweede vergadering van de klankbordgroep is inmiddels gehouden. Hierbij het verslag 

variant 5 hieronder heeft de voorkeur van deze klankbordgroep.

Gemeente Ede
Aantekeningen 2e klankbordgroep Stationsweg Ede, Reehorst 19:30-21:30 uur 20 juli 2020
Aanwezig: ABEO, bewoners en organisaties die belang hebben bij een goede inrichting 
V: Vraag
A: Antwoord
O: Opmerking
Tijdens inleiding/toelichting:
V: wanneer krijgen wij de presentatie?
A: morgen 21 juli 2020.
V: 11,0 meter is de huidige breedte?
A: ja, van tuinhek tot tuinhek. Niet over de gehele Stationsweg gelijk. Op het noordelijk deel, tussen Ericalaan en Telefoonweg is de Stationsweg 11 meter breed. Ten zijden van de Ericalaan tot aan de Beukenlaan is de Stationsweg 12 meter breed. Het laatste gedeelte, tot aan het station, is 12,5 meter breed.
V: komt alles per mail?
A: ja, verslag, presentatie en de aanvullende stukken zullen per mail worden verzonden.
Historie en wegbeeld:
V: Op welke punten op de Stationsweg is de situatie het onveiligst?
A: Dit is bij de gemeente inzichtelijk. Middels camera-observatie en tellingen is dit inzichtelijk gemaakt. De kruising Prins Bernhardlaan-Berkenlaan en de kruising Ericalaan-Beukenlaan vormen hierbij met name het aandachtspunt.
O: Langs de hele Stationsweg is geen bord geplaatst voor de snelheid.
A: De weg ligt binnen de bebouwde kom en is daarom nu 50km/u. Een bord is dan niet nodig.
V: Bij 50 wordt het niet vermeld maar hoe zit dit bij 30 km/u?
A: Dat wordt bij een 30 km/u inrichting wel gedaan.
O: Voor de beleving is ook het lengteprofiel van invloed. De Stationsweg is hier ook een voorbeeld van. Daar moeten we ook rekening mee houden.
A: inderdaad naast breedteprofiel wordt ook rekening gehouden met het lange rechtstanden.
V: hoe behandelen jullie de scooter in de doorfietsroute?
A: er zijn 2 soorten scooters (snor- en bromfietsen). De doorfietsroute richt zich op de fietser en de elektrische fietser (snorfietser). In de praktijk en de regels verschillen van elkaar. Het uitgangspunt voor de Stationsweg zal worden: bromfiets voor de auto, snorfiets tussen de fietsers.
Belangrijk aandachtspunt hierbij is ook de tunnel onder het spoor door. Keuze is nog niet gemaakt of de bromfietser hier onder het spoor door kan of niet.
O: je hebt ook de speedpedelec nog. Dit is de snelle elektrische fietser. Wettelijk gezien staat deze gelijk aan de bromfiets.
V: worden de straten die op de Stationsweg aansluiten ook meegenomen in de herinrichting?
A: ja die worden meegenomen in de kruispuntoplossingen.
Varianten:
O: Berkenlaan is nog 50. Dit moet worden aangepast.
Variant 1: Auto twee richtingen met vrij liggende fietspaden
V: is dit een te kiezen variant? Er staat 50 km/u en het wordt 30 km/u
A: nee, er zijn 6 varianten uitgewerkt. Dit is voor de volledigheid om een inzicht te geven in welke denkrichtingen er zijn.
Variant 2: Auto éénrichting met vrij liggende fietspaden
V: welke kant op in 1-richting?
A: van noord naar zuid i.v.m. hulpdiensten. En alleen tussen Ericalaan en de Berkenlaan.
V: Hier wordt de snelheid toch niet voldoende gereduceerd?
A: nee dat klopt.
Variant 3: Auto twee richtingen met fietsstroken
V: Klinkers helpen wel in het bereiken van snelheidsvermindering van de auto’s?
A: Klinkers associeert met het beeld van een 30 km/u inrichting en zorgt voor snelheidsvermindering.
O: wanneer het rustig is met fietsers blijft het een hele lange rechte weg en zal de snelheid weer enorm omhoog gaan.
V: passen de vermelde intensiteitsgegevens binnen de profielen?
A: ja.
Variant 4: Auto éénrichting met fietsstroken
Geen opmerkingen/vragen.
Variant 5: Fietsstraat met auto in twee richtingen
O: belangrijk is de verhouding tussen fietsers en auto’s. Verwachting is dat het aantal fietsers op de Stationsweg naar 5000 tot 8000 zal gaan.
V: is dit deel ook nog bruikbaar voor busverkeer, en dan met name voor het noordelijk deel?
A: ja, breedteprofiel staat dit toe. Tussen Veenendaal en station Veenendaal-de Klomp is een voorbeeld waar dit toegepast wordt. Daarnaast moet de weg ook toegankelijk blijven voor vrachtverkeer (afvalinzameling, rioolzuigers, verhuiswagens etc.).
O: realiseer je dat dit deel ook uit heel veel opritten bestaat!

Variant 6: Fietsstraat met auto in één richting
O: trottoirbreedtes verschillen in de huidige situatie van elkaar over de hele lengte van de Stationsweg.
V: Op dit profiel kan de bus wel rijden?
A: Bij het ontwerp gaan we uit van maximaal 1 lijndienst, de stadslijn 6. Deze ontsluitende lijn past eventueel op een fietsstraat. Meerdere buslijnen, waaronder directe, snelle, regionale lijnen passen niet in dit profiel. De regionale buslijnen verschuiven door de verplaatsing van het (bus)station naar de Klinkenbergerweg; niet door deze herinrichting.
V: zolang er een bus rijdt op de Klinkenbergerweg staat de 50 km/u vast?).
A: De vervoerder en opdrachtgever voor de vervoerder (provincie Gelderland) hechten grote waarde aan een goede doorstroming van het openbaar vervoer / busvervoer. Dit om de concurrentiepositie van de bus goed te houden en de exploitatiekosten laag te houden.
V: enkel variant 6 voldoet aan de eisen van de Doorfietsroute?
A: nee, de variant 5 volstaat ook, en variant 3 en 4 kan in overleg met de provincie wanneer er zwaarwegende bezwaren zijn tegen alternatieve varianten.
Kruispunten:
Kruispunt B:
V: liggen de wegen op gelijke hoogte?
A: dat kan. Varianten verschillen hier in de vertoonde voorbeelden.
V: waarom heeft de Stationsweg voorrang en niet de Beukenlaan.
A: als onderdeel van de doorfietsroute is dat een uitgangspunt, echter hebben wij ook varianten waarin de voorrang aangepast is.
Aan de slag met de varianten:
Terugkoppeling van groep Thijs/Marco:
Profiel: variant 5/6 genieten de voorkeur.
Argumentatie bij keuze voor variant zijn: 2-richtingen, 30 km/h, snelheidsremmende maatregelen (slinger Schaapsweg), bereikbaarheid, intensiteit auto naar beneden en intensiteiten fiets naar boven, fraai laan aanzicht, kansen voor groen bij fietsstraat, ruimte voor meerdere fietsers naast elkaar (scholieren), ruimte voor voetganger, historische lijn (geen slinger).
Aandachtspunten voor profiel:
• Bus & fietsstraat
• Snelheid autoverkeer
• Rotonde kruispunt
• Geluid
• Aantal auto’s
• Drempels op 50 km/h zijwegen
Aandachtspunten kruispunt:
• Dwingen om snelheid te verminderen
• Prioriteit fiets
• Smal zorgt voor lage snelheid
• Plateaus/drempels
Terugkoppeling van groep van Joost/Niels:
Varianten 5 en 6 genieten de voorkeur. Belangrijkste argumentatie voor keuze: meer groen, bereikbaarheid, 2-richtingen zorgt voor ontlasting omliggende wegen t.o.v. 1-richtingsvariant, meer ruimte voor andere verkeersdeelnemers.
Aandachtspunten profiel:
• Snelheid autoverkeer moet eruit
• Lange rechtstanden (vb. ter hoogte van Julianapark)
• Zebra’s
• Variatie met plateaus en inritconstructies
• Veiligheid voetganger/fietser
• Breedte van trottoirs
• Focus ligt nu op ge Stationsweg maar effect op de omliggende wegen moet ook in het zicht blijven (sluiproutes)
• Oude laanstructuur behouden
• Oversteekbaarheid kruising Ericalaan-Beukenlaan. Met gegevens verkeersmodel inzichtelijk maken welke effecten dit heeft voor de verkeersstromen op de omliggende wegen per kruisingsoplossing.
Kruispunten aandachtspunten: snelheidsremmende maatregelen. Oversteekbaarheid met name bij de Ericalaan/Beukenlaan. Meer groen! Met name voor afwatering.
Laatste opmerkingen/vragen:
• Voorbeeld van de fietsstraten in Nijmegen.
https://www.google.nl/maps/place/Lentse+Schoolstraat,+6663+CT+Nijmegen/@51.8633157,5.8645775,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7083c9363a56f:0x8f8ea61a2beae7a!8m2!3d51.8633148!4d5.8651246
• Ontwerp wordt voor 3e klankbordgroep (richtdatum donderdag 3 september) aangeleverd ter voorbereiding op de laatste klankbordgroep.
• Leestip: “Het recht van de snelste” door Thalia Verkade & Marco te Brömmelstroet
Agenda:
• Uiterste termijn voor schriftelijke reacties KBG-leden op ontwerp uit 2e klankbordgroep: 12 augustus. Aanleveren via niels.de.lange@ede.nl
• 3e Klankbordgroep: Maandag 7 september, 19:30 – 21:30. De locatie wordt later bekendgemaakt.

einde verslag 

Inleiding gemist? lees hieronder verder

Aanleiding en doel

Teneinde het autoverkeer te verminderen, wordt op veel plaatsen in Nederland gewerkt aan regionale fietsverbindingen tussen steden en dorpen, die mensen zullen bewegen meer te kiezen voor de fiets dan voor de auto. Ook in de gemeente Ede is al enkele jaren geleden een dergelijk initiatief genomen. Zo is het plan ontstaan een comfortabele fietsroute te realiseren tussen Ede-centrum en Wageningen-centrum. Als route hiervoor is gekozen voor: de Stationsweg, de nieuwe westelijke fietstunnel, de Bennekomseweg , Edeseweg, door Bennekom en verder naar Wageningen.

Naast het aantrekkelijk maken voor de fietsers, biedt dit ook de mogelijkheid de onveilige situatie  voor met name de fietsers op de Stationsweg te verbeteren.

De problemen op de Stationsweg

 • Er wordt te hard of zelfs veel te hard gereden.
 • De weg is te smal voor auto’s/ bussen en fietsers.
 • Geluidsoverlast.
 • Gevaarlijke situaties bij zijstraten, in- en uitritten.
 • Oversteken, denk aan ouderen en kinderen, is onveilig.

Wat moet er gebeuren?

De huidige verkeersstructuur en de inrichting van de weg moeten worden aangepast.

Onderzoek naar de verkeersstructuur:

Daarbij werden de functies van de in aanleg zijnde Parklaan, de Klinkenbergerweg en de Stationsweg betrokken. Het resultaat van de door de gemeente verrichte onderzoeken is hieronder weergegeven.

De meest gewenste functieverdeling tussen  de wegen:

 • De Parklaan: Regionaal autoverkeer; lokaal fietsverkeer; busverkeer optioneel.
 • Klinkenbergerweg: Stedelijk autoverkeer; lokaal fietsverkeer; stads- en streekbusvervoer.
 • Stationsweg: Lokaal autoverkeer; regionaal fietsverkeer; geen of weinig busverkeer.

Randvoorwaarden herinrichting:

 • Stationsweg blijft bereikbaar voor automobilisten, fietsers en voetgangers.
 • Max. snelheid op de Stationsweg 30 i.p.v. 50 km/uur .
 • De nieuwe inrichting moet voldoen aan de eisen die de provincie Gelderland stelt aan een doorfietsroute. Dit betekent een fietsstraat (auto te gast), vrijliggende fietspaden of een andere oplossing?
 • Het autoverkeer op de Klinkenbergerweg mag, na de herinrichting van de Stationsweg en de realisatie van de Parklaan, niet toenemen.

Participatie

Door middel van een klankbordgroep zijn bewoners, bedrijven en andere organisaties als belanghebbenden vertegenwoordigd. Zo is zowel (de omgeving van) de Stationsweg als (de omgeving van) de Klinkenbergerweg vertegenwoordigd. Het bestuur van ABEO heeft zitting genomen in deze Klankbordgroep.

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de knelpunten en zaken die behouden moeten blijven geÏnventariseerd. De gemeente werkt e.e.a. uit tot een eerste ontwerpvoorstel, dat besproken zal worden tijdens de tweede klankbordbijeenkomst.  Vervolgens zal het meer definitieve ontwerp van de herinrichting worden besproken in de derde en laatste bijeenkomst in september.  Het definitief ontwerp wordt daarna voorgelegd aan het gemeentebestuur ter besluitvorming.

De planning

 • Oplevering Station 2023
 • Oplevering Parklaan noord 2021/2022
 • Gewenste oplevering Stationsweg 2022

 

Op de website www.edefietst.nl/ vindt u actuele informatie.

 

 

Klinkenberg


EDE- Stad meldde op 5 februari: “Het bestemmingsplan Klinkenberg gaat naar de gemeenteraad. Het kruispunt Eikenlaan/ Klinkenbergerweg is een probleem. ABEO is blij dat de sloop zal plaatsvinden en dat er woningen voor terugkomen. Tegelijk heeft ABEO bedenkingen en heeft bij de gemeente zowel mondeling als schriftelijk benadrukt dat zij zorgen heeft over de veiligheid bij ontsluiting van de nieuwbouw via de Van Heutszlaan en de Generaal Chassélaan. Ook heeft zij haar zorgen geuit, omdat op deze wijze het verbeteren van de gevaarlijke kruising Klinkenbergerweg met de Eikenlaan nu niet aangepakt wordt.”

Meer informatie hierover https://www.ede.nl/nieuws/ontwikkeling-klinkenberg-een-stap-verder/

Donderdag 20 februari heeft de gemeenteraad het plan oordeelsvormend besproken en is tot de conclusie gekomen dat het voorstel besluitrijp is. Op 25 februari heeft Ede-TV onze voorzitter bij de Klinkenberg geïnterviewd over dit voorstel, dat waarschijnlijk ongewijzigd vastgesteld wordt. Daarmee zal de gemeente dan doorgaan op de ingeslagen weg. 

Tijdens de algemene vergadering in het late voorjaar, op 9 juni 2020, zal stilgestaan worden bij deze ontwikkeling.

 

Elias Beeckman en Simon Stevin


Elias Beeckman en Simon Stevin

De geplande basisschool nabij de Sysseltselaan wordt veel groter dan verwacht. Dat kan tot veel meer verkeer door de buurt leiden en een onveilige situatie voor het fietsverkeer veroorzaken, met name van en naar school. Daarom is door de buurtcontactpersoon een zienswijze haal-en brengautoverkeer naar de te bouwen school ingediend bij de gemeente. Ook is Veilig Verkeer Nederland (VVN) advies gevraagd.

 

Elias Beeckman: Bezwaar tegen de geplande hoogbouw op de sintelbaan is door de buurtcontactpersoon besproken met de wethouder. Daarbij is afgesproken dat inspraak bij alle bouwfases mogelijk is. Om te beginnen bij fase 1:het kavelpaspoort, gepland in maart 2020.

Diverse andere zaken: bestemming leegstaande gebouwen en de upgrade van bouwplaats naar woonwijk kwamen ook aan de orde.

 

Buurtvertegenwoordigers zijn Agaath van Asch en Ary Stigter

 

Toon alles wat speelt