Cultuur en gezelligheid in Ede Oost bij het WFC


ABEO houdt u ook graag op de hoogte van de leuke dingen die in Ede Oost spelen. we hebben natuurloijk het Akoesticum dat veel bijeenkomsten organisert met openbare optredens. 

Italiaans eten en live muziek 

Op 20 augustus is er een muziek diner in Akoesticum lekker eten en daarna luisteren. Een leuk uitje aan het eind van de vakantie.

De Stingerbol staat van 26 t/m 30 augustus aanstaande open voor ‘talentkunstenaars'

De Stingerbol op Maurits Zuid krijgt ook een culturele bestemming. Dit jaar nog als proef  en hopelijk daarna met een afwisselend programma. een uitdaging voor de organisatie en een verrassing voor Ede en omstreken. Kijk hier voor meer details

Algemene ledenvergadering 2020


De algemene vergadering van ABEO is in verband met COVIC-19 verzet en zal dit jaar plaatsvinden

op dinsdagavond 20 oktober 2020.

de lokatie en aanvangstijd volgen nog 

De agenda ven de Algemene Ledenvergadering:

 

ALGEMEEN GEDEELTE (Openbaar voor leden en niet leden)

 

a. Parkeerbeleid

b. Herontwikkeling terrein Klinkenberg

 

VERGADERING

 

a. Jaarrede voorzitter

b. Jaarverslag penningmeester

c. Oordeel kascommissie

d. Samenstelling kascommissie

e. Afscheid Jan Blom

f.  Toetreding 2 nieuw leden bestuur

g. Vaststelling Huishoudelijk Reglement

h. Discussie parkeerbeleid

Samen voor de wijk!


Algemene Belangenvereniging Ede Oost, zet zich in om de belangen te behartigen van de mensen die in Ede-Oost wonen. De bestuursleden en de buurcontacten, willen gesprekspartner en aanspreekpunt zijn voor de bewoners, de gemeenteraad, het college van B&W van Ede en andere belanghebbenden. Wij denken graag mee over besluiten die de leefomgeving van Ede-Oost raken. 

In de loop der jaren (sinds 1983) is er door veel betrokken bewoners meegedacht over onze wijk. Bijvoorbeeld de komst van het sociaal pension, tijdelijke opvang voor vluchtelingen, ontwikkeling van het bestemmingsplan spoorzone, invoering van 30 km-zones en vele andere onderwerpen.

Actuele onderwerpen zijn: Stationsweg, Elias Beeckman, Maurits-Noord, World Food Center, Klinkenberg, Bezuidenhout, Parklaan, Buurtmeesterweg, Openluchttheater, Sociaal Pension. Op de pagina Wat er speelt, leest u meer over ontwikkelingen van dit moment.

Wijkbewoners aan het woord


"Wij zijn tevreden over onze buurt met zoveel natuur om ons heen."

"Op de Klinkenbergerweg wordt echt te hard gereden."

"Het is hier groen en rustig, we hopen dat dat zo blijft"

"Zorgen over het verkeer op de Parklaan en de Eikenlaan."

"We hopen dat er een mooie bestemming komt voor de oude gebouwen op de kazerneterreinen."

"Laten we de buurtbosjes behouden, dus daar geen woningbouw."

"Jammer dat de kazerneterreinen helemaal volgebouwd worden, en er zo veel groen verdwijnt."

Corona ondersteuning in de buurten

ABEO staat ook voor sociale samenwerking in de buurten, daarvoor zijn er buurtcontactpersonen. Zij kunnen de weg wijzen naar Malkander, de professionals die in Ede acief zijn.

Neem gerust contact op met Lisan Verboom lverboom@malkander-ede.nl van Malkander. Lisan heeft een paar tips voor u en ons die we graag doorgeven:

Zorg goed voor uzelf; eet gezond, beweeg voldoende, spreek genoeg mensen. Houd voldoende afstand en blijf met verkoudheidsklachten binnen. Hulp nodig? Praktische hulp, tips of even praten? Bel Malkander 0318 – 20 80 80, 9.00-16.00 (werkdagen) of kijk op de website www.malkander-ede.nl

Kijk om naar de stille en onbekende mensen in uw buurt. Als u iemand niet kent, bel aan of bel op en vraag (op gepaste afstand) of iemand voldoende hulp heeft. Twijfelt u of het wel goed gaat met iemand? Vraag het, of bel Malkander. Zo houden we ook mensen met weinig contacten in beeld. En de mensen die het moeilijk vinden om hulp te vragen, maar dat wel nodig hebben. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de sociaal werker in uw wijk: Lisan Verboom, 06-8214 3785, lverboom@malkander-ede.nl

Let goed op in de buurt. Helaas zijn er ook mensen die misbruik maken van de situatie. Adviseer iedereen om alleen hulp te vragen aan personen en organisaties die ze vertrouwen. Schakel bij twijfel Malkander in om te vragen of het hulpinitiatief daar bekend is. Bel bij verdachte situaties de politie: 0900-8844 of bij spoed 112

Lisan Verboom

Sociaal werker / samenlevingscoach Malkander - Team Ede Centraal

Er is ook een burger initiatief op Facebook met de titel Coronahulp gemeente Ede.

Recente ontwikkelingen


WFC Bestemmingsplan ligt ter visie


Structuurvisie WFC

De gemeente heeft het ontwerpbestemmingsplan en het Beeldkwaliteitplan gepubiceerd. De buurtcontactten zullen hiernaar kijken en hun zienswijzen daarop indienen, als je daarook over mee wilt denken kijk dan naar deze plannen en geef je reacties door aan buurtcontact@abeo.nl. De inzagetermijn eindigt op 29 april 2020

Ontwerp bestemmingsplan ‘Ede, World Food Center, deelgebied C’

Het beeldkwaliteitplan ligt ook ter visie maar het bestand is te groot om op de website te zetten. Ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl voer de plannnaam World Food Center in, je vindt het beeldkwaliteitplan bij 'documenten' in de bijlagen.

De ABEO- voorzitter heeft over de inrichting WFC in overleg met buurtcontactpersoon Gé Smets en het Akoesticum een zienswijze ingediend. En er zijn aanpassingen gedaan: De hoogbouw wordt iets minder hoog (38 meter i.p.v. 45meter), zie de structuurvisie  (Link naar de website WFC maken). De andere gebouwen worden maximaal 6 verdiepingen hoog. ABEO vindt dit nog steeds te hoog en niet passend bij het karakter van EDE-Oost.  Het aantal buitenevenementen is verminderd en de bijbehorende maximale overlast is bijgesteld. Ook is onderscheid gemaakt welk soort evenementen waar plaats mogen vinden.

Parkeren bij WFC en aan de andere zijde van het spoor (P&R) wordt betaald parkeren. Hierdoor zal wellicht een parkeervergunningenbeleid voor de omwonenden nodig zijn. ABEO wil dat varianten voorgelegd en besproken worden met de huidige en toekomstige bewoners. Een passende oplossing wordt dus nagestreefd.

Een delegatie van de bewoners Berkenlaan/Berkenrodeweg heeft ook nog gesproken met de gemeente over het aanvullend akoestisch rapport Parklaan en WFC.  Ze vinden het onderliggend verkeersmodel op basis van verkeersstromen nog erg globaal en hebben gevraagd de toekomstige verkeersstromen rondom WFC beter in beeld te brengen. Tot nu toe zijn het alleen maar grove aannames.

Een Documentatie 3D visualisatie voor de  Berkenlaan en Berkenrodeweg met zicht op WFC ziet er leuk uit en moet bewoners geruststellen over de zichtbaarheid van de hoogbouw en de inkijk vanaf de hoogbouw op hun buurt en woningen.  Deze buurtbewoners bestuderen nu het bestemmingsplan WFC en zullen dan opnieuw hun zienswijze kenbaar maken. Het ABEO- bestuur wacht het bestemmingsplan af en zal daarna overwegen of een zienswijze indienen vanuit ABEO gedaan wordt. Hierbij zal zij nadrukkelijk kijken naar de gevolgen voor alle huidige en toekomstige bewoners van Ede-Oost.

Klinkenberg


EDE- Stad meldde op 5 februari: “Het bestemmingsplan Klinkenberg gaat naar de gemeenteraad. Het kruispunt Eikenlaan/ Klinkenbergerweg is een probleem. ABEO is blij dat de sloop zal plaatsvinden en dat er woningen voor terugkomen. Tegelijk heeft ABEO bedenkingen en heeft bij de gemeente zowel mondeling als schriftelijk benadrukt dat zij zorgen heeft over de veiligheid bij ontsluiting van de nieuwbouw via de Van Heutszlaan en de Generaal Chassélaan. Ook heeft zij haar zorgen geuit, omdat op deze wijze het verbeteren van de gevaarlijke kruising Klinkenbergerweg met de Eikenlaan nu niet aangepakt wordt.”

Meer informatie hierover https://www.ede.nl/nieuws/ontwikkeling-klinkenberg-een-stap-verder/

Donderdag 20 februari heeft de gemeenteraad het plan oordeelsvormend besproken en is tot de conclusie gekomen dat het voorstel besluitrijp is. Op 25 februari heeft Ede-TV onze voorzitter bij de Klinkenberg geïnterviewd over dit voorstel, dat waarschijnlijk ongewijzigd vastgesteld wordt. Daarmee zal de gemeente dan doorgaan op de ingeslagen weg. 

Tijdens de algemene vergadering in het late voorjaar, op 9 juni 2020, zal stilgestaan worden bij deze ontwikkeling.

 

Omgeving Stationsweg Ede


Herinrichting van de Stationsweg

 

Aanleiding en doel

Teneinde het autoverkeer te verminderen, wordt op veel plaatsen in Nederland gewerkt aan regionale fietsverbindingen tussen steden en dorpen, die mensen zullen bewegen meer te kiezen voor de fiets dan voor de auto. Ook in de gemeente Ede is al enkele jaren geleden een dergelijk initiatief genomen. Zo is het plan ontstaan een comfortabele fietsroute te realiseren tussen Ede-centrum en Wageningen-centrum. Als route hiervoor is gekozen voor: de Stationsweg, de nieuwe westelijke fietstunnel, de Bennekomseweg , Edeseweg, door Bennekom en verder naar Wageningen.

Naast het aantrekkelijk maken voor de fietsers, biedt dit ook de mogelijkheid de onveilige situatie  voor met name de fietsers op de Stationsweg te verbeteren.

De problemen op de Stationsweg

 • Er wordt te hard of zelfs veel te hard gereden.
 • De weg is te smal voor auto’s/ bussen en fietsers.
 • Geluidsoverlast.
 • Gevaarlijke situaties bij zijstraten, in- en uitritten.
 • Oversteken, denk aan ouderen en kinderen, is onveilig.

Wat moet er gebeuren?

De huidige verkeersstructuur en de inrichting van de weg moeten worden aangepast.

Onderzoek naar de verkeersstructuur:

Daarbij werden de functies van de in aanleg zijnde Parklaan, de Klinkenbergerweg en de Stationsweg betrokken. Het resultaat van de door de gemeente verrichte onderzoeken is hieronder weergegeven.

De meest gewenste functieverdeling tussen  de wegen:

 • De Parklaan: Regionaal autoverkeer; lokaal fietsverkeer; busverkeer optioneel.
 • Klinkenbergerweg: Stedelijk autoverkeer; lokaal fietsverkeer; stads- en streekbusvervoer.
 • Stationsweg: Lokaal autoverkeer; regionaal fietsverkeer; geen of weinig busverkeer.

Randvoorwaarden herinrichting:

 • Stationsweg blijft bereikbaar voor automobilisten, fietsers en voetgangers.
 • Max. snelheid op de Stationsweg 30 i.p.v. 50 km/uur .
 • De nieuwe inrichting moet voldoen aan de eisen die de provincie Gelderland stelt aan een doorfietsroute. Dit betekent een fietsstraat (auto te gast), vrijliggende fietspaden of een andere oplossing?
 • Het autoverkeer op de Klinkenbergerweg mag, na de herinrichting van de Stationsweg en de realisatie van de Parklaan, niet toenemen.

Participatie

Door middel van een klankbordgroep zijn bewoners, bedrijven en andere organisaties als belanghebbenden vertegenwoordigd. Zo is zowel (de omgeving van) de Stationsweg als (de omgeving van) de Klinkenbergerweg vertegenwoordigd. Het bestuur van ABEO heeft zitting genomen in deze Klankbordgroep.

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de knelpunten en zaken die behouden moeten blijven geÏnventariseerd. De gemeente werkt e.e.a. uit tot een eerste ontwerpvoorstel, dat besproken zal worden tijdens de tweede klankbordbijeenkomst.  Vervolgens zal het meer definitieve ontwerp van de herinrichting worden besproken in de derde en laatste bijeenkomst in september.  Het definitief ontwerp wordt daarna voorgelegd aan het gemeentebestuur ter besluitvorming.

De planning

 • Oplevering Station 2023
 • Oplevering Parklaan noord 2021/2022
 • Gewenste oplevering Stationsweg 2022

 

Op de website www.edefietst.nl/ vindt u actuele informatie.

 

 

Toon alles wat speelt